top of page

Haberler

Kılıç Çaylı Partners avukatları ve uzmanları tarafından hazırlanan, kamu ihale hukukunda, ticaret hukukunda, şirketler hukukunda, gayrimenkul hukukunda ve diğer alanlarda hukuk haberlerini okuyun.

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi ile düzenlenmektedir. Düzenleme kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda kişisel veriler, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabileceğine ilişkindir.

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

26.03.2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete’de 7226 numaralı Kanun ile uluslararası ve ulusal düzeyde yaşanan Covid-19 virüsü karşısında alınan önlemlere ilişkin kanuni düzenlemeler ile birlikte torba yasa da kabul edilip yayımlanmış oldu.

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

22.03.2020 Tarihli Resmi Gazete’de 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İcra İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun “İcra Takiplerinin Durdurulması Halleri” başlığı altında düzenlenen 330’uncu maddesi şöyledir; “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.”

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.07.2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı ile veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihler Resmi Gazete'de ilan edildi.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Destekleme Tebliği) çerçevesinde, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderlerine destekler uygulanmaktadır.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

Kooperatifler Kanunu m. 45’e 7033 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle 18/6/2017 tarihinde eklenen düzenlemeye göre; “…usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 11.09.2017 tarih ve E. 2016/2052 K. 2017/11708 sayılı kanun yararına bozma kararında; TTNET A.Ş.’nin aboneleriyle imzalamış olduğu abonelik sözleşmesinden dolayı ayıplı hizmet iddiasına dayanan davada, Türk Telekom A.Ş.’ye husumet yöneltilebileceği yönünde karar vermiştir.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4. maddesine göre; AB ile Türkiye arasında “ithalat ve ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimler” tamamen kaldırılmıştır ve AB ve Türkiye, Ortaklık Konseyi Kararı’ndan sonra ithalat ve ihracatta yeni gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimler koymaktan kaçınacaklardır.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

5941 sayılı Çek Kanunu’nun “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlığını taşıyan 5’inci maddesinin Anayasa’nın 2., 5., 13., 19., 36., 38., 38., ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’ne bu maddenin iptali için başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 26.07.2017 tarihli kararıyla, yapılan başvuru sonucunda 5’inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki aşağıda koyu renkle gösterilen ibarede Anayasa’ya aykırılık tespit ederek, anılan ibarenin oybirliğiyle iptaline karar vermiştir.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

25 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7039 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesiyle “dava şartı olarak arabuluculuk” ilk defa hukukumuza girmektedir ve maddede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Anılan Kanunun 38’inci maddesi gereği, dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk düzenlemesi, 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girerek; bu tarihten itibaren uygulamaya konulacaktır.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

10 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile birlikte gündeme gelen rafinerici ve dağıtıcı lisansına sahip kişiler bakımından zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacaktır. Aynı gün Resmi Gazete’de yayınlanan Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar da 10 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu Karar’a göre, kupon sistemine ilişkin sözleşmeler en erken 01/01/2018 tarihi itibariyle geçerlik kazanacak şekilde düzenlenecektir.

Bu öğe hakkında bilgi ekleyin

10 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 8’inci maddesine göre, anılan Karar, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kararın Geçici 2. maddesine göre ise; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2016 yılı verileri ile 2018 yılının ilk üç ayında tutması gereken stoku en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar EPDK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Please reload

bottom of page