top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda Beklenen Önemli Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 4 Şub


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda Beklenen Önemli Değişiklikler
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 04 Ocak 2022 tarihi itibarıyla TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na gelmiştir. Kanun Teklifinin 11’inci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan işlerde fiyat farkı ve sözleşmenin devri bakımından önemli düzenlemeler öngörmektedir.


01/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan işlerden;


  • Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden

  • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler değişiklik kapsamındadır.


Kanun teklifi kapsamında yer alan sözleşmelerin yalnızca 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı uygulamasında değişiklik yapılması planlanmaktadır.


Bu kapsamda, ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmayacak, yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmeye göre hesaplanan fiyat farkına ilaveten idarece ek fiyat farkı verilebilecektir.


01/07/2021-30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil olmak üzere) ihalesi yapılan işlerde, ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks temel alınarak; 01/07/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan işler bakımından ise, 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel alınarak ek fiyat farkı verilebilecektir.


Bunların yanı sıra, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile, sözleşmelerin devredilebilmesi imkanı getirilmektedir.


Dolayısıyla Kanun Teklifinin yürürlüğe girmesi halinde, idarelere mevcut sözleşmelerinde yer alan hükümleri 11’inci maddeye uygun şekilde değiştirmesi veya devrine izin vermesi imkanı tanınmaktadır.


Devredilen sözleşmelerde, devralacaklarda devir tarihi itibarıyla ilk ihaledeki şartlar aranacaktır. Devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacaktır.


Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde, ortaklar arasında devir veya hisse devri söz konusu olursa, ilk ihaledeki yeterlilik şartları aranmayacaktır. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır.


Sözleşmelerin devri halinde yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.


Farklı ek fiyat farkı hesaplama yöntemleri belirlenmesine ve sözleşmelerin devrine ilişkin usul ve esasların tespiti konusunda Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla fiyat farkı hesaplanması ya da sözleşmelerin devri ile ilgili hususlar, Kanun Teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesini takiben Cumhurbaşkanı tarafından detaylandırılacaktır.


Kanun Teklifi 04 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir.


Av. Zeynep Uluca

Deniz Karaduman

Comments


bottom of page