top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Anonim Şirketlerin Pay Defterini E-Teklif Kapsamında Beyan Etmemesi İhale Dışı Bırakılma Nedeni mi?

Güncelleme tarihi: 5 Şub


Anonim Şirketlerin Pay Defterini E-Teklif Kapsamında Beyan Etmemesi İhale Dışı Bırakılma Nedeni mi?
Pay Defteri

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle; Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan ‘Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine;


“(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)”


ibaresi eklenmiştir.


Aynı zamanda bu değişikliğin, ilanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde uygulanacağı belirtilmiştir.


Bu değişiklik ile birlikte anılı Tip İdari Şartname maddesine;


“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.(...)


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…”


şeklinde yer verilmiştir.


İşbu maddeye göre; anonim şirket statüsünde olan isteklinin, her durumda pay defterini e-teklif kapsamında beyan etmesi gerekmektedir.


Bu halde; anonim şirket statüsünde olan istekliler tarafından, yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmemesi halinde; isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2021 tarih ve 2021/UY.I-332 sayılı kararında; anonim şirketler tarafından her durumda, tüzel kişiliğin son durumunu gösterir pay defterlerinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. ‘Yeterlik Bilgileri Tablosunda’ pay defterlerini beyan etmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde karar verilmiştir.


Sonuç olarak, ilanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde; Anonim şirket statüsünde olan isteklinin, her durumda pay defterini e-teklif kapsamında beyan etmesi gerekmektedir. Aksi halde pay defterini beyan etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Av. Zülal Bulut

コメント


bottom of page