Ara
  • Kılıç Çaylı & Partners

Sigorta Acenteleri Yasaklı Olan Sigorta Şirketi Yetki Belgesi ile İhalelere Katılabilir mi?Sigorta alım ihalelerinde, yasaklı olan sigorta şirketlerinin acentelerinin ihaleye katılımı Kamu İhale Kurumu kararları ile şekillenen güncel bir konudur.


Kamu İhale Kurumunun konu ile ilgili bugüne kadar vermiş olduğu kararlarda, konu birden fazla sigorta şirketini temsil yetkisi olan acenteler bakımından değerlendirilmiştir.

Bu durumda; “Acentelerin birden fazla sigorta şirketini temsil etmesi halinde bu şirketlerden herhangi biri ile sözleşme düzenleyebileceği bu durumda yetkilisi olduğu şirketlerden birinin yasaklı olması halinde bu durumun acentenin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet vermeyeceği,[1]”sonucuna varılmıştır.


Tek bir sigorta şirketinin yetki belgesi ile katılım sağlanan ihaleler ve yalnızca yasaklı olan sigorta şirketi ile sözleşme düzenleneceği anlaşılan ihaleler bakımından ise güncel Kamu İhale Kurumu kararı yol gösterici olmuştur.


Güncel tarihli Kamu İhale Kurumu kararı ile yasaklı sigorta şirketinin yetki belgesi ile ihaleye katılan acentelerin ihaleye katılıp katılamayacağı ile ilgili değerlendirmede bulunulmuştur.


KİK önceki görüşleri dahilinde, Kamu İhale Mevzuatı gereği yasaklılık teyidi yapılacak kişilerin belli olduğunu ve acentelerin girdiği ihalelerde yetkili kılan sigorta şirketleri bakımından acenteler ile ortaklık durumu söz konusu olmaması halinde, yasaklılık teyidi yapılamayacağını belirtmiştir.


Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.5. maddesine göre, ihaleye katılım aşamasında yasaklılık sorgusunun “aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcileri” bakımından yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla yetki belgesi veren sigorta şirketi bakımından yasaklılık sorgusu yapılma imkanı bulunmamaktadır.


Uyuşmazlığa konu ihalede, acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan istekli bakımından bir katılım engeli oluşturmadığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı sonucuna varılmıştır.


Sonuç Olarak; Kamu İhale Kurumu, konu hakkında önceden vermiş olduğu kararlara ilave olarak yalnızca yasaklı sigorta şirketinin yetki belgesi ile ihaleye katılım bakımından da değerlendirmede bulunmuştur.


Böylelikle, ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin acenteler bakımından ihale aşamasında bir katılım engeli oluşturmadığı değerlendirilmiştir.


Av. Öykü Şanlı
[1] Kamu İhale Kurulunun 10.06.2020 Tarih, 2020/UH.II-1043 Sayılı Kararı

5 görüntüleme0 yorum