top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma HalleriHer organize sanayi bölgesinde bulunması yasal olarak zorunlu bulunan organlardan birisi yönetim kuruludur. Müteşebbis heyet aşamasındaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde, yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği, genel kurula geçen OSB’lerde ise, yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 11 olabilir.


Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (OSBUY) uyarınca; OSB yönetim kurulunun ayda en az iki kez toplantı yapması gerekir. Yönetim kurulu toplantıları, OSB’de yapılır. Toplantı çağrısı, başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından yapılır. Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.


OSBUY’un 26/4 maddesi uyarınca; geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç yönetim kurulu toplantısına veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. Buna göre, OSB yönetim kurulu üyesinin üyelikten çekilmiş sayılması mazeretli olmasına veya mazeretli olmamasına göre farklı kurallara bağlanmıştır.


Üyelikten çekilmiş sayılma hallerinden ilki, üyenin, mazereti olmadan üst üste yapılan, yani ardışık olarak gerçekleştirilen 3 toplantıya katılmamasıdır. Eğer üye mazeretine binaen (örneğin; sağlık sorunları sebebiyle) bu toplantılara katılamamış ise, bu durumda üyelikten çekilmiş sayılmaz. Ancak, durumun tespiti ve ispat hukuku bakımından, üyenin mazeretini varsa belgesi ile birlikte yönetim kurulu başkanlığına bildirmiş olması ve mazeretli olduğu keyfiyetinin toplantı tutanağına yazılması faydalı olacaktır. Yine, üyenin mazereti olmasa dahi 3’ten az sayıda üst üste yapılan toplantılara katılmaması halinde de bu hüküm işletilmez. Örneğin; üye üst üste yapılan iki toplantı sonrasında bir toplantıya katılıyor, sonra yeniden 2 katılmama+1 katılma şeklinde sürdürüyorsa üyelikten çekilmiş sayılmaz. Ama bu durumda da ikinci halin kapsamına girebilir.


Üyelikten çekilmiş sayılma hallerinden ikincisi ise, üyenin mazeretli olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmamasıdır. Görüldüğü üzere, burada, Yönetmelik hükmü üyenin mazeretli olup olmamasına bakmamakta, altı aylık dönemdeki katılmadığı toplantı sayısını esas almaktadır. Örneğin; OSB yönetim kurulu 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 adet toplantı yapmış ve üye bu toplantılardan 5’ine mazeretli, 3’üne de mazeretsiz olmak üzere toplamda 8’ine katılmamış ise, katılmadığı 7’nci toplantıdan itibaren üyelikten çekilmiş sayılır.


Peki, üyelikten çekilmiş sayılma halinde ne olur ve ne yapılmalıdır? Üyelikten çekilmiş sayılma halinde, kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden son bulur. Bu durumda yönetim kurulu üyeliğinde boşalma meydana gelir. OSBUY’un 25/8 maddesi uyarınca da; herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, boşalan üyenin yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye, genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından çağrılır.


Dolayısıyla, yukarıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi üzerine üyelikten çekilmiş sayılma hali gerçekleştiğinde, yönetim kurulu, kişinin üyelikten çekilmiş sayıldığını ve ilk sıradaki yedek üyenin kalan süreyi tamamlamak üzere asil üye olarak görev yapacağını kararlaştırır. OSB yönetim kurulunda yaşanan bu değişim, ayrıca, OSBUY’un 7/8 maddesi uyarınca, 15 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne) bildirilmelidir.


Av. Duygu Kılıç Çaylı


Comments


bottom of page