top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Ulusal Petrol Stoku Usul ve Esasları Belirlendi


Ulusal Petrol Stoku Usul ve Esasları Belirlendi
Ulusal Petrol Stoku Usul ve Esasları Belirlendi

10 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 8’inci maddesine göre, anılan Karar, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kararın Geçici 2. maddesine göre ise; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2016 yılı verileri ile 2018 yılının ilk üç ayında tutması gereken stoku en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar EPDK’ya bildirmesi gerekmektedir.

 

Petrol Piyasası Kanunu m. 16’ya göre, sürekliliğin sağlanması ve kriz ya da olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği yükümlülükler kapsamında, bir önceki yıl günlük ortalama kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarı kadar petrol stoku tutulur. Bu stok, m. 16’ya göre, rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük ortalama ürün miktarının en az yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde bulundurmaları yükümlülüğü ile sağlanır.

 

Bu yükümlülük kapsamında, 10 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, rafineri, dağıtıcı ve serbest kullanıcı lisans sahiplerine EK-1’de yer verdiği formül doğrultusunda petrol stoku bulundurma yükümlülüğü getirmektedir. Karara göre, 1 Ocak 2018’den sonra, her yıl şubat ayının on beşine kadar zorunlu petrol stoku hesaplamasını gösteren form, ilgili lisans sahiplerince EPDK’ya ibraz edilecektir. 

 

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahipleri, zorunlu petrol stokunu, kendi depolarında, lisanslı depolarda ve kupon sistemi kapsamında alacağı hizmet aracılığıyla tutabilmektedir. Serbest kullanıcılar ise, zorunlu petrol stokunu kendi depolarında tutmak zorundadırlar. Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğüne dahil olması için bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20.000 ton ve üzeri akaryakıt kullanıyor olmaları gerekmektedir.

 

LPG dağıtıcı lisans sahipleri, zorunlu trok miktarının en çok yüzde ellisini benzin türünden tutabilmektedir. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri ise, tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının en az yüzde ellisini benzin veya motorin türleri veya havacılık yakıtları cinsinden tutmak zorundadır.

 

Kararın EK-1’inde rafinerici, akaryakıt dağıtıcı, LPG dağıtıcı ve serbest kullanıcıların tutmaları zorunlu olan petrol stoku formülü belirlenmiştir. Bu formüle göre, rafinericiler ve dağıtıcılar en az 20 günlük akaryakıtı, ilgili katsayılar dahilinde; serbest kullanıcılar ise en az 15 günlük akaryakıtı ilgili kat sayılar dahilinde stok olarak saklamakla yükümlüdür.Ulusal Petrol Stoku Usul ve Esasları Belirlendi

bottom of page