top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

E-İhalede T.C. Kimlik Numarası ve Beyanının Bulunmaması Bilgi Eksikliği midir?

Güncelleme tarihi: 5 Şub


E-İhalede T.C. Kimlik Numarası ve Beyanın Bulunmaması Bilgi Eksikliği midir?
E-İhalede T.C. Kimlik Numarası ve Beyanın Bulunmaması Bilgi Eksikliği midir?

4734 sayılı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesine göre; tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine yer verilmesi gerekmektedir.


Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere; ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini e teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesine göre; elektronik ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde yeterlilik değerlendirmesi, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen belgeler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak yapılacaktır. Belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyen belgeler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacak, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeler idare tarafından makul bir süre verilerek istenecektir.


İstekliler tarafından tüzel kişi ortakların T.C kimlik numaralarının tevsik edildiği ticaret sicili gazetesi bilgilerine yer verilmiş ancak bu ticaret sicil gazetesinden tüzel kişi ortaklarının T.C kimlik numaralarının teyidinin yapılamamış ise; bu durum Kamu İhale Kurumu tarafından bilgi eksikliği olarak görülmemektedir. Bu halde istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaktadır.


Ancak bu konuda Danıştay’ın Kamu İhale Kurumu ile aynı fikirde olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim bir idare mahkemesi kararında; “şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarına yeterlik bilgileri tablosunda yer verildiğinden, şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde yer almadığından ve tevsiki amacıyla başkaca bir belge de beyan edilmediğinden bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” denilmiştir. Bu karar Danıştay tarafından da onanmış ve T.C kimlik numarasının, yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil gazetesinden teyit edilememesi tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak görülmüştür.


Kaldı ki 30.09.2020 tarihinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklik yapan düzenlemeler ile de; T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.


Ancak istekliler tarafından yöneticilere ilişkin bilgilerin hiç beyan edilmemesi durumu ise; hem Kamu İhale Kurumu hem de Danıştay tarafından tamamlanabilir bir bilgi eksikliği olarak görülmemektedir.


Zira Danıştay 13. Dairesi 21.09.2020 tarih 2020/2493 E. 2020/2175 K. sayılı kararında; “davacı şirket tarafından ibraz edilen Yeterlik Bilgileri Tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler”, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad- Soyad/T.C. kimlik numarası ve Görevi”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının doldurulduğu, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği, beyan edilen … tarih ve … sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı; ancak şirket ortakları hakkında herhangi bir bilginin yer almadığı(…) hisse adedi bilgisi yer almasına rağmen devredilen hisse adedinin şirketin yüzde kaçı olduğuna ilişkin ifadenin yer almadığı, dolayısıyla ortaklık oranına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı belgedeki bu eksikliğin “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilerek tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. denilmiştir.


Sonuç olarak,


  • İstekliler tarafından T.C kimlik numarasının, yeterlik bilgileri tablosunda gösterilen ticaret sicil gazetesinden teyit edilememesi, Danıştay tarafından tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak görülmektedir.

  • Ancak istekliler tarafından yöneticilere ilişkin bilgilerin hiç beyan edilmemesi durumu hem Kamu İhale Kurumu hem de Danıştay tarafından tamamlanabilir bir bilgi eksikliği olarak görülmemektedir.Av. Zülal Bulut

55 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page