top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler


18 Mayıs 2022 tarihli ve 31839 ayılı Resmî Gazete’ de Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ 28.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


28.05.2022’den önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.


Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Tabi İş Kalemlerinde Değişiklik Yapılmıştır.


Aşırı düşük teklif sorgulamasında, değişiklik öncesi madde 45.1.13.1 ve madde 45.1.13.6. uyarınca sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemlerine ilişkin ihale konusu işte kullanılacak tüm iş kalemleri/grupları esas alınırken, yapılan değişiklik ile yalnızca 45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının en az 1/20’si kadar alımın esas alınması öngörülmüştür. Böylece ilgili maddelere göre yapılacak aşırı düşük sorgulamasına tabi iş kalemleri/gruplarının kapsamı ihale komisyonunca belirlenen iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının 1/20’si ile sınırlandırılmıştır.


Tebliğin Eki EK-O.5’te Yer Alan Maliyet Tespit Tutanağında Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Verilmesine İlişkin Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır.


Değişiklik uyarınca Maliyet Tespit Tutanağının 4.maddesine göre yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1 inci maddesine göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar alım yapılmış olması gerekmektedir.


Tebliğin Eki EK-O.6’da Yer Alan Satış Tutarı Tespit Tutanağında Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Verilmesine İlişkin Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır.


Değişiklik uyarınca yapım işleri ihalelerinde fiyat teklifi verilebilmesi için ilgili maddede belirtilen geçici vergi beyanname döneminde ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarına ilişkin olarak mükellef tarafından en az Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar satış yapılmış olması gerekmektedir.


Tebliğin Eki EK-O.7’de Yer Alan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Değişiklik Yapılmıştır.


Aynı Tebliğin eki Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının 4 üncü maddesinde yer alan Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyetine ilişkin “İsteklinin maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için, tabloda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mamul/mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmış olması gerekmektedir.” ibaresine ek olarak “Yapım işleri ihalelerinde isteklinin ayrıca yukarıda belirtilen geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarına ilişkin olarak en az Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.6 ncı maddesinde düzenlenen veya Kurum tarafından belirlenen oran kadar satış yapmış olması gerekmektedir” ibaresi eklenmiştir.


Maliyet Tespit Tutanağı, Satış Tutarı Tespit Tutanağı, Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ve Stok Tespit Tutanağı’nın Ek’leri ve Fatura Bilgileri Tablosunda Değişiklik Yapılmıştır.


Maliyet Tespit Tutanağı ve Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın Fatura Bilgileri Tablosunda yer alan Faturayı Düzenleyenin veya Alıcının bilgileri ibaresi, “Mükellef Tarafından Düzenlenen Faturadaki Alıcının Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” olarak değiştirilmiştir.


Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının Fatura Bilgileri Tablosunda yer alan Faturayı Düzenleyenin veya Alıcının bilgileri ibaresi, “İstekli Tarafından Düzenlenen Faturadaki Alıcının veya İstekliye Fatura Düzenleyen Satıcının Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” olarak” değiştirilmiştir.


Stok Tespit Tutanağı’nın Fatura Bilgileri Tablosu’nda yer alan Faturayı Düzenleyenin veya Alıcının bilgileri ibaresi, “İstekliye Fatura Düzenleyenin Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” olarak değiştirilmiştir.


Yapılan değişiklik kapsamında Maliyet Tespit Tutanağı ve Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın “Ek:” başlıklı bölümünde istenen gerekli evraklar şu şekildedir:

  • Mükellef Adına Tutanağı İmzalayanın İmza Beyannamesi ile Mükellefe Ait Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Sureti

  • Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesinin Aslı ya da Sureti

Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ve Stok Tespit Tutanağında ise tutanağın sonunda yer alan “Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesi (Meslek Mensubunca “Aslı Gibidir” Onaylı Sureti)”” ibaresi “Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesinin Aslı ya da Sureti” olarak değiştirilmiştir.


Av. Zülal Bulut

Av. Zeynep Uluca

Alp Satıbeşe

106 görüntüleme0 yorum
bottom of page