top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Şantiye Şeflerinin Birden Fazla Şantiyede Çalışması Durumunda İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi

Güncelleme tarihi: 5 Şub


Şantiye Şeflerinin Birden Fazla Şantiyede Çalışması Durumunda İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi
İş Denetleme Belgesi

Şantiye şefi mevzuatta; “Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel” şeklinde tanımlanmıştır.[1]


Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren, işi denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere verilen iş bitirme belgesi, yapım işi ihalelerinde kullanılan iş deneyim belgelerinden biridir.


Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’e göre şantiye şefleri aynı anda birden fazla yapım işini üstlenebilmektedir.[2]


Kamu İhale Kurumu tarafından, yapım işlerine ilişkin kamu ihale sözleşmeleri kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapıp yapamayacağı konusunda düzenleyici kurul kararı alınmıştır.[3]


İlgili kararda özetle;


Bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görev tam zamanlı bir görev olduğundan, başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı, bu itibarla, aynı tarihlerde birden fazla şantiyede fiilen çalışılmış olunmasının, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında kamu ihale sözleşme mevzuatına uygun bir şekilde fiilen şantiye şefliği yapılmadığı anlamına geldiğinden, iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel bir durum olduğu sonucuna varılmıştır.


Açıklanan nedenlerle; bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapamayacağına, aksine bir durumun iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel olacağına,”


karar verilmiştir.


Kurul kararında, bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görevin tam zamanlı bir görev olduğu ve başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Başka yapım işi anlamında ise, kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmadığı görülmektedir.


Sonuç Olarak; Her ne kadar Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik şantiye şeflerinin beş ayrı yapım işinde şantiye şefliği yapabileceğini düzenlese de ilgili düzenleyici kurul kararı kapsamında, bir kamu yapım işi sözleşmesi çerçevesinde fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapamayacağı, aksine bir durumun iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel olacağı sonucuna varılmıştır.


Av. Öykü Şanlı
[1] Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Madde 3/1-i [2] Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Madde 7/3; “Şantiye şefi aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.” [3] Kamu İhale Kurulunun 14/04/2021 tarihli, 2021/DK.D-82 sayılı kararı

留言


bottom of page