top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler


18.11.2022 Tarihli ve 32017 Sayılı Resmî Gazete’de “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Şantiye Şefleri Tanımı ve Kapsamı


Yapılan değişiklik ile şantiye şefliğinin tanımı yalnızca “Konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personel” olarak değiştirilmiş ve yapım işlerinin yanına yıkım da eklenmiştir.


Yönetmelikte yapılan değişiklikle; “yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanlar”ın şantiye şefliği görevini üstlenemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hüküm 31.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.


Şantiye şefliğinin üstlenilmesi bakımından yönetmelik ile yapılan değişiklikler kapsamında artık iş deneyimi de dikkate alınacak bir kriter olacaktır.


Şantiye Şeflerinin Üstlenebileceği İşler 3 Gruba Ayrılmıştır.


Yapılan değişiklikler ile şantiye şefinin aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebileceği hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hüküm 31.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.


Mesleki tecrübeyle birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklüklerinin dikkate alındığı değişiklikle şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplanmıştır. Buna göre mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri;

  • 1.500 m2’yi geçmeyen dört işi,

  • 4.500 m2’yi geçmeyen üç işi,

  • 7.500 m2’yi geçmeyen iki işi

aynı anda gerçekleştirebilecektir. [1]


Bununla birlikte, yapı inşaat alanı 7.500 m2’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri de aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemeyecektir. [2]


Yapılan eklemeler ile birlikte aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri ayrı ayrı değil, tek iş olarak değerlendirilecektir.


Yapılan değişiklik ile ilk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefi bir üst gruptan iş alabilecektir.


Bununla birlikte yalnızca EKAP veya e-Şantiye Şefi sisteminde kayıtlı olup, işin tamamında hizmet verilmiş olan üst yapı niteliğindeki işlerin iş deneyiminde değerlendirileceği belirtilmiştir.


Şantiye Şefleri İçin Getirilen Sorumluluklar


Şantiye şeflerinin istifası bakımından da yeni bir düzenlemeye gidilmiş olup şantiye şeflerinin istifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmayacağı düzenlenmiştir.


Yönetmelikte ile yapılan ekleme ile, şantiye şefi tarafından, şantiyelerde yürütülen faaliyetler iş programına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlenecektir. Değişiklik doğrultusunda; şantiye şefleri e-Şantiye Şefi kayıtlarının tutulmasında Yönetmelik, imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.


Şantiye şeflerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğunun tespit edildiği durumlarda şefler kayıtlı oldukları meslek odasına bildirileceklerdir.


Sonuç


Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile birlikte şantiye şefliği görevini yerine getirebilecek kişilerin nitelikleri bakımından kapsam genişletilmiş ve şantiye şefi olabilme usul ve şartları kolaylaştırılmıştır.


Yapılan değişiklik ile beraber e-Şantiye şefi kayıtlarının tutulması zorunlu hale getirilmiştir.


Aynı zamanda şantiye şeflerinin üstlenebilecekleri iş miktarının hesaplanması ve çalışma usulleri kapsamında değişikliklere yer verilmiştir.


Yapılan düzenlemeyle bir şefin hizmet vereceği alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir.


Av. Öykü ŞANLI

Doğa DEMİREL


[1] “Şantiye Şeflerinin Çalışma Usulü” başlıklı yönetmeliğin 7. Maddesinde çeşitli hükümler değişikliğe uğramış olup söz konusu değişikliklerden önce şantiye şefliği üstlenilmiş mevcut işlerden, şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği mevcut işlere değişiklik öncesi haliyle devam edilecektir. [2] KİK’in 14.04.2021 ve sayılı 2021/DK.D-82 sayılı düzenleyici kararı ile aynı doğrultudadır; “Bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görev tam zamanlı bir görev olduğundan, başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı,”

Comments


bottom of page