top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Unutulma Hakkı Kapsamında İndeksten Çıkarma İşlemi


Unutulma Hakkı Nedir? İndeksten Çıkarma İşlemi Nedir?


Unutulma hakkı, bireylerin kişisel verilerine erişimin engellenmesini talep edebilmesi hakkı anlamına gelmektedir. Unutulma hakkı “indeksten çıkarma” işlemi gibi pek çok işlemin kullanımını sağlamaktadır.


Kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılması yönünde talepte bulunması mümkün-dür. Ancak unutulmamalıdır ki; talep ü-zerine bir arama sonucunun bağlantısı-nın kısmen kaldırılmış olması, yayımla-nan içeriğe hiçbir şekilde erişim sağla-namayacağı anlamına gelmemektedir. Arama motorlarında farklı kombinas-yonların aratılması ile yayımlanan içeri-ğe ulaşılması yine de mümkün olacaktır.


Unutulma hakkı istisnai bir hak niteliğindedir, dolayısıyla bu hakkın kullanımından doğan talepler bakımından ilgili merciilerin her somut olay özelinde ve belli kriterler çerçevesinde değerlendirme yaparak karar vermeleri gerekmektedir.


Unutulma hakkı yalnızca kişisel verisi işlenen ilgili kişi tarafından kullanılabilir. İlgili kişi olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz.


İndeksten Çıkarma Talebine İlişkin Yapılacak Değerlendirmede Hangi Kriterler Esas Alınır?


İndeksten çıkarma talebine ilişkin yapılacak değerlendirmede esas alınacak kriterler, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından 20.10.2021 tarihinde yayımlanan “Unutulma Hakkı (Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi)” başlıklı rehberde belirlenmiştir[1].


Değerlendirme kriterleri arasında ilgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması, bilginin içeriğinin doğru olması, bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, bilginin kişi açısından risk doğurması, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması gibi birçok farklı ölçüt bulunmaktadır.


İndeksten Çıkarma Talebinde Bulunmak İçin Nereye Başvurulmalıdır? Başvuru Süresi Ne Kadardır?


Unutulma hakkı çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikâyette bulunmadan önce ilgili kişi tarafından, kişisel verilerini işleyen veri sorumlusuna başvurulması gerekmektedir.


Başvurunun veri sorumlusu tarafından reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya ilgili kişiye cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi tarafından, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurum’a şikâyette bulunulması mümkündür.


Deniz Karaduman
[1] “Unutulma Hakkı (Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi)” başlıklı rehbere ulaşmak için tıklayınız.

70 görüntüleme0 yorum
bottom of page