top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar SPK Tarafından Belirlendi

SPK’nın i-SPK 39.4 (21/03/2024 tarih ve 17/452 s.k.) sayılı İlke KararıSPK’nın i-SPK 39.4 (21/03/2024 tarih ve 17/452 s.k.) sayılı İlke Kararı ile Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar SPK Tarafından Belirlendi
Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar SPK Tarafından Belirlendi

Aracı kurumlar, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi ve sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi faaliyetlerini münhasıran yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu ifade etmektedir[1].


Kurul’un 21/03/2024 tarih ve 17/452 sayılı ilke kararı[2] ile aracı kurumlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar, kuruluş özsermayesi tutarının belirlenmesine ve özsermaye tutarının altına düşecek işlemlerin yapılmasının engellenmesine yöneliktir.  


Aracı Kurumların Özsermaye Tutarı ve Bu Tutarın Muhafazası Zorunluluğu Belirlenmiştir.


Kurul’un ilke kararı uyarınca, kurulacak aracı kurumların ve yeni aracı kurum kuruluşu amacıyla faaliyet izninin iptali başvuruları sonrasında kurulacak aracı kurumlar bakımından, gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarı 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


Bununla birlikte, kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi de yasaklanmıştır.


Dolayısıyla, aracı kurumların asgari özsermayeyi hem kuruluş aşamasında sağlamaları; hem de ilerleyen aşamalarda asgari özsermaye tutarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Kurul’un anılan ilke kararı, özellikle aracı kurumların faaliyet alanları gözetildiğinde, mali yapılarının güçlendirilmesi ve muhafaza edilmesinin kritik öneme haiz olduğunu ortaya koymaktadır.


Av. Deniz Karaduman
[1] Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 4’üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinde aracı kurum kavramının, “Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,” ifade ettiği aktarılmıştır.

[2] Anılan karar, 2024/16 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Bültene buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page