top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ

Güncelleme tarihi: 3 Şub


11 Temmuz 2023 tarih 32245 sayılı Resmi Gazete’de Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
11 Temmuz 2023 tarih 32245 sayılı Resmi Gazete’de Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

11 Temmuz 2023 tarih 32245 sayılı Resmi Gazete’de Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki idarelerin, Kanunun 22’nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu tebliğ ile alımlara ilişkin işlemlerin, elektronik ortamda yürütülebilmesi imkânı getirilmiştir.


Aynı zamanda Kamu İhale Genel Tebliği’nin doğrudan temin alımlarına yönelik hükümleri de Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.


İlgili değişiklikler 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Alımlara İlişkin Uygulama Esasları


Tebliğ’de, Kamu İhale Genel Tebliği’nde doğrudan temin alımlarına ilişkin yer alan hükümlerle benzer düzenlemelere yer verilmiştir.


Bu düzenlemelerden farklı olarak, alımların:


  • E-fiyat teklifi alınmak suretiyle de yapılabileceği düzenlenmiştir.

  • Piyasa fiyat araştırmalarının kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiştir.

  • Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebileceği düzenlenmiştir.

  • Alımların, EKAP’ta duyurulduğu hallerde, duyuru tarihi ve saati ile teklif verilebilecek son tarih ve saat arasında en az yirmi dört saatlik bir zaman aralığı bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

  • Yine alımlarda gerçek veya tüzel kişilere teklif vermeleri yapılacak davetin, e-posta yoluyla, telefonla, faksla veya diğer iletişim yöntemleriyle ya da EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.

E-fiyat Teklifi Verecek Kişilerin EKAP’a Kaydı


İhale usullerine göre yapılan ihalelerde olduğu gibi, doğrudan temin alımlarında da e-fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunluluğu getirilmiştir.


Ancak ihale usullerinde olduğu gibi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesi kapsamında bir kayıt işlemi aranmayacaktır.


Sözleşme imzalanacak alımlarda, sözleşmeye davet EKAP üzerinden yapılacak ve alım sonucu, teklif veren gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilecektir.


Fiziki ortamda gerçekleştirilen alımlarda ise; alım sonucunun teklif verenlere bildirilmesinin zorunlu olmayacağı düzenlenmiştir.


Alımlarda Yasaklama Kararı


Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelerle aynı yönde olacak şekilde, ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 4734 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile 4735 sayılı Kanununun 26’ncı maddesinde yer alan yaptırımların uygulanmayacağına yönelik hükme yer verilmiştir.


Diğer Hususlar


Tebliğ’in yürürlüğe girmesi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarelerin kurduğu ve işlettiği elektronik platformlar üzerinden alım yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.


Alımlar, e-fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilecek ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilecektir.


Ancak, Kanunla ya da diğer kanunlarla Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar için, EKAP üzerinden doğrudan temin kayıt numarasının alınması ve Kuruma sonuç bildiriminin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


Sonuç olarak, Tebliğ’de yer verilen hükümlerin birçoğu doğrudan temin alımına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan ve yürürlükten kaldırılan düzenlemelerle aynı hükümleri ihtiva etmektedir. Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemelerin büyük bir kısmı, doğrudan temin alımına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine yöneliktir.


Av. Zülal BulutSon Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page