top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Geçici Teminat Mektubunun Süresinin Uzatılması Teklif Süresinin Uzatılması Anlamına mı Gelir?

Güncelleme tarihi: 7 Şub


Geçici Teminat Mektubunun Süresinin Uzatılması Teklif Süresinin Uzatılması Anlamına mı Gelir?
Geçici Teminat Mektubunun Süresinin Uzatılması

Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması


4734 Sayılı Kanunun ‘Tekliflerin geçerlilik süresi’ başlıklı 32. Maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.


Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.7. maddesinde ise şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sebebiyle teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatılacağı belirtilmektedir.[1]


Bu durumda ihale sürecinin uzaması sebebiyle teklif geçerlilik süresinin dolması durumunda tekliflerin geçerlilik süresinin idareler tarafından öncelikle ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatılması hususunun istekliye bildirilmesi ve isteklinin de sürenin uzatılmasını kabul etmesi gerekmektedir. Aksi halde süresi dolmuş olan bir teklifin geçerliliğinden bahsedilemeyecektir.


Geçici Teminat Mektubunun Süresinin Uzatılması Teklif Süresinin Uzatılması Anlamına mı Gelir?


4734 Sayılı Kanunun ‘Teminat mektupları’ başlıklı 35. Maddesinde; “…32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.


Bu durumda teklif geçerlilik süresinin uzatılması durumunda, geçici teminat mektubu süresinin de aynı süre ile uzatılması gerekmektedir.


Ancak tek başına teminat mektubu süresinin uzatılması teklif süresinin uzatılması anlamına gelir mi?


Konuya ilişkin Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2019 tarihli ve E:2019/1114 sayılı kararında; “süresi uzatılan geçici teminat mektubunun sunulmasının, teklifin geçerlilik süresinin uzatılmasına dair iradenin yansıması olduğu, bir başka ifadeyle geçici teminat mektubunun sunulmasıyla, teklif geçerlilik süresinin uzatılması için yazılı olması öngörülmeyen “isteklinin kabulü” şartının istekli tarafından karşılandığı sonucuna varıldığı” değerlendirilmiştir.


Mahkeme kararında, idarece öngörülen süre uzatım talebinin istekli tarafından kabulünün yazılı olarak yapılma şartı bulunmadığına değinilmiştir. Kanunun 35. Maddesi gereğince de teminat mektubunun süresinin ancak teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde uzatılacağı belirtilmektedir. Bu durumda, teminat mektubunun süresinin uzatılmasının teklifin geçerlilik süresinin uzatılmasının kabulü anlamına geleceği değerlendirilmektedir.
Av. Öykü Şanlı[1] Kamu İhale Genel Tebliğ’nin ‘Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması’ başlıklı 16.7. maddesinde; “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

1.793 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page