top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhale Uygulama Yönetmelikleri Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 28 Oca

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

27.10.2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[1], Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[2] ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[3], yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Anılan Yönetmelikler kapsamında yapılan değişiklikler, aşağıda kısa başlıklar halinde özetlenmiştir.


Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne Ek Madde 2 eklenerek; hava ambulansı kiralanmasına yönelik ihalelere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hava ambulansı kiralanması yönelik ihalelerde tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Ancak bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınması zorunludur.


Bu durumda:


  • Tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği,

  • Ödemeye esas para birimi veya birimleri ile

  • Tekliflerin, ihale tarihinde veya son yazılı tekliflerin verildiği tarihteki Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülerek değerlendirileceği


Hususlarının ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, tüm ihale usullerine ait Tip İdari Şartnamelerde (Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği) ekinde ilgili hususların düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılmıştır.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’nci Maddesi Kapsamındaki İhalelerde Parasal Tutarlara İlişkin Hangi Esaslar Uygulanır?


İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevrilerek değerlendirilir.


Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.


Yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iş deneyim tutarının güncellenmesi hükümleri çerçevesinde güncellenir. Bu tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 2’nci maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ve işin ödemesinde yabancı para birimi kullanılabilecek ihaleler sayılmıştır.


27.10.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile, bu ihalelerin arasına Sağlık Bakanlığı tarafından aşı, antiserum ve antidot alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihaleler ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından enerji arz güvenliği kapsamında hidroelektrik santralleri yapımında ihtiyaç duyulan elektromekanik teçhizat alımı ile sel ve taşkın koruma için ihtiyaç duyulan treyler çekicisi alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihaleler de alınmıştır.


Dolayısıyla, bu tür mal alımlarına ilişkin ihaleler bakımından da artık Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda, yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesi ve işin ödemesinde yabancı para birimi kullanılabilmesi mümkündür.


Av. Zülal BULUT

Av. Deniz KARADUMAN[1] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [3] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page