top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhalelere Yönelik Şikayet Başvurularında İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğini Belgelendirme Zorunluluğu


İhalelere Yönelik Başvurularda İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğini Belgelendirme Zorunluluğu
İhalelere Yönelik Başvurularda İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğini Belgelendirme Zorunluluğu

İhale sürecinde meydana gelen bir hukuka aykırılığın giderilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikayet ve itirazen şikayet prosedürleri öngörülmüştür.


Bu prosedürlerin nasıl işletilmesi gerektiği ise İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının şekil, süre ve içerik yönünden mevzuata uygun şekilde yapılabilmesi, başvurunun akıbeti açısından önem arz etmektedir. Zira şekil yönünden mevzuata aykırı olan başvurular, esası incelenmeksizin Kamu İhale Kurulu (“KİK”) tarafından reddedilmektedir.


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8. maddesinin 11’inci fıkrasında, “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen dilekçelerde ise ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP'ta yer alan belge veya bu belgeye ait bilgiler dilekçe ekine EKAP'tan aktarılır.” düzenlemesi yer almaktadır.


Bu kapsamda, ihale dokümanına yönelik yapılan başvurularda mutlaka şikayet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğinin belgelenmesi zorunlu tutulmuştur.


Başvurucu Tarafından Sunulan Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğinden Farklı Bir Konuya İlişkinse, Başvurunun Şekil Yönünden Reddi Gerekir.


İhale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin istekliler tarafından en sık kullanılan belge, Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili sayfasının suretidir. Ancak uygulamada sıklıkla faaliyet alanını gösteren bir Ticaret Sicil Gazetesi sayfasının değil; sehven başka bir sayfanın sunulduğu örnekler ile karşılaşılmaktadır.


İsteklilerin faaliyet alanları Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfasından rahatlıkla teyit edilebildiğinden; böyle bir eksikliğin esasa etkili olup olmadığı ve isteklinin ilgili alanda faaliyet gösterdiğinin idarece teyidinin mümkün olup olmadığı konusu tartışmalıydı. Konuya ilişkin farklı yargı kararları bulunmaktaydı.


Ancak Danıştay 13. Dairesi’nin güncel tarihli kararlarında Ticaret Sicil Gazetesi’nin faaliyet alanına ilişkin bilgileri gösterir sayfasını değil; sehven başka bir sayfasını sunan isteklinin başvurusunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği şeklinde karar verildiği görülmektedir.


Örneğin Danıştay 13. Dairesi’nin 13.02.2024 tarih ve 2023/1114 E., 2023/1548 K. sayılı kararında: “İstekli olabilecek sıfatını haiz davacı şirket tarafından, faaliyetine ilişkin evrakta belirtilen 22/10/2021 tarih ve 10346 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, davacı şirkete ait pay değişikliği, tek ortaklık bilgisi, adrese yönelik bilgilere yer verildiği, ancak faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmaktadır.


Bu itibarla, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde hüküm kurularak, aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına hükmedilmiştir.


Bu anlamda şirketin unvanında ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğini ortaya koyacak bir ibarenin yer alması (örneğin başvuru konusu ihalenin yemek ihalesi olması ve başvurucunun ticari unvanında “gıda” “yemekçilik” gibi ibareler bulunması) da mahkemeler nezdinde yeterli kabul edilmemektedir.


Sonuç olarak, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılırken, eğer ihale dokümanına ya da ilanda yer alan hususlara yönelik bir başvuru söz konusuysa, başvurucunun ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin mutlaka belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu belgelendirme amacıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarının kullanılması durumunda, faaliyet konusuna ilişkin belgenin değil; farklı bir Ticaret Sicil Gazetesi sayfasının sunulması halinde başvuru esası incelenmeksizin şekil yönünden reddedilmektedir.


Av. Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page