top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Değerlendirilme Dışı Bırakılma Sebebinden Farklı Bir Sebeple, KİK’na İtirazen Şikâyet Başvurusu

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İstekli, Değerlendirilme Dışı Bırakılma Sebebi Dışındaki Bir Sebeple, Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabilir mi?
İtirazen Şikâyet

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İstekli, Değerlendirilme Dışı Bırakılma Sebebi Dışındaki Bir Sebeple, Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabilir mi?


İdarelerce EKAP’ ta yayımlanan ihale dokümanları istekliler tarafından incelenmekte ve dokümanın teklif vermeye elverişli olması halinde ihaleye katılım sağlanarak teklif verilmektedir. İsteklilerin teklifleri İdarece gerçekleştirilen oturumlarda değerlendirilmektedir. İdarece yapılan değerlendirmeler sonucunda, ihaleye teklif veren isteklinin teklifinin yaklaşık maliyet üstünde olması veya istekli tarafından teklif edilen ürünün/cihazın ihale dokümanı düzenlemelerini karşılamaması gibi durumlarda teklifleri değerlendirme dışı bırakılabilmektedir.

Bu halde istekliler tarafından, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi hariç olmak üzere diğer ihale işlemleri (ihale dokümanı düzenlemeleri, yaklaşık maliyet, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin teklifindeki aykırılık durumları vb.) hukuka aykırı görülerek şikayete konu edilebilmektedir. İdareye yapılan işbu şikayet başvurusunun reddedilmesi veya idarece süresi içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde istekliler tarafından Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusu yapılmaktadır.

Kamu İhale Kurumu kendisine yapılan başvuruları incelerken öncelikle başvurucunun ehliyeti, başvurunun süresi ve başvuru konusu bakımından usule ilişkin bir inceleme yapmaktadır. Bu hususların kamu ihale mevzuatına uygun olarak değerlendirilmesi halinde başvurunun esasına geçerek, inceleme yapmaktadır.

Bu noktada, Kamu İhale Kurumu teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin diğer ihale işlemlerini konu ettiği başvurularını, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin şikayete konu edilmemesinden bahisle, başvuru ehliyetini haiz olmadığı gerekçesi ile, başvurunun usulden reddine karar vermektedir.

Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir” denilmekle Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunma ehliyetine kimlerin sahip olduğu sayılmıştır.

Anılan maddeye göre, 4734 sayılı Kanun anlamında aday, istekli veya istekli olabilecek kişiler itirazen şikâyet başvurusunda bulunma ehliyetine sahiptir. Bu konuda, Kanunda başvuru ehliyeti tanınmış olan aday, istekli ve istekli olabilecek kişilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmaması yönünde bir ayrımın yapılmadığı görülmektedir.

Nitekim yerleşik yargı kararlarında da başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının, diğer ihale işlemlerine yönelik itirazen şikâyet başvurusu yapma ehliyetini ortadan kaldırmadığı kabul edilmiştir.

Danıştay yargıya taşınan başvuruları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Başvuru Ehliyeti başlıklı 5’inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde incelemektedir.

Danıştay, yargılama sonucunda,

  • İstekli statüsünün ihale dokümanı satın alınmak ve ihaleye teklif verilmek suretiyle kazanıldığı,

  • İsteklilerin itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaların, ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalıp kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerektiği,

  • Yapılacak inceleme sonucunda ihalenin iptaline karar verilmesi ihtimali göz önüne alınarak, yeni yapılacak olan ihaleye davacı şirketin de katılma ihtimali bulunduğu,

gerekçeleri ile Kamu İhale Kurulu’nun bu yöndeki ehliyet ret kararlarının iptaline karar vermektedir.

Sonuç olarak, bazı Kamu İhale Kurul kararlarında, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, diğer ihale işlemlerini konu ederek yapmış oldukları itirazen şikâyet başvurularının ehliyet yönünden reddine karar verilmektedir.

Ancak Yüksek Yargı içtihatlarında, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı olması halinin, ihaleye yönelik başvuru yollarının kullanılması hakkını ortadan kaldırmayacağı, ifade edilerek Kamu İhale Kurulu kararlarının iptaline karar verilmektedir.


Av. Zülal Bulut

189 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page