top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu Alımlarında Teklif ve Ödemelerde Yabancı Para Birimi Kullanılması Mümkün müdür?

Güncelleme tarihi: 4 Şub

22.01.2022 Tarihli Uygulama Yönetmelikleri DeğişiklikleriKamu ihalelerinde temel olan Türk Lirası üzerinden alım yapılması, teklif verilmesi ve sözleşme kurulmasıdır.

Kamu ihalelerinde temel olarak Türk lirası üzerinden teklif verilmekte ve idare ile yüklenici arasındaki sözleşmeler yine Türk Lirası üzerinden akdedilmektedir. Yabancı para birimi üzerinden alım yapılıp teklif verilmesi ve ödeme yapılması ise istisnai niteliktedir.

Yabancı para birimi üzerinden alım yapılmasına ilişkin istisnalardan biri de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer verilen “enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler” ile “hava trafik güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler”dir.

Enerji arz ve hava trafik güvenliğini sağlamaya yönelik ihalelere ilişkin teklif ve ödemelerde yabancı para birimlerinin kullanılması mümkündür.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ek-2. Madde uyarınca; BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkündür.


Bu kapsamdaki alımlarda idarelerce hazırlanan ihale dokümanında;


  • Tekliflerin hangi para birimi/birimleri cinsinden verilebileceği,

  • Ödemeye esas para birimi/birimleri,

  • Teklif fiyatının, ihale tarihinde veya son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği


hususlarına yer verilmesi gerekmektedir.


22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile, enerji arz ve hava trafik güvenliğini sağlamaya yönelik ihalelerin kapsamı genişletilmiştir.


22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu her iki Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, EÜAŞ tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek olan ihalelerde Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yabancı para birimleri cinsinden teklif alınması ve ödemelerde yabacı para birimlerinin kullanılması mümkün kılınmıştır. Böylelikle yabancı para birimi kullanılarak yapılabilecek, enerji arz ve hava trafik güvenliğini sağlamaya yönelik, ihalelerin kapsamı genişletilmiştir.


Av. Zeynep Uluca

Deniz Karaduman

留言


bottom of page