top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kısmi Teklif Verilmesi Esasına Göre Kurulmuş Olan Sözleşmelerde Gecikme Cezasının Belirlenmesinde

Hangi Bedel Esas Alınır?


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27/2-d maddesinde “…ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı…” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükme göre idari şartnamede düzenlenmesi koşuluyla ihale konusu iş için kısmi teklif verilebilecektir.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde ise kısmi teklif “Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklif” olarak tanımlanmıştır.


Kısmi teklif verilmesi esasına göre kurulmuş ihale sözleşmelerinde, gecikme cezasının hangi bedel üzerinden uygulanacağı ise sıklıkla idare ile yüklenici arasında uyuşmazlık konusu olmaktadır.


Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 34.2 maddesine ilişkin 54 numaralı dipnotta “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin …………………[ İdare, onbinde birden az, yüzde ikiden fazla olmamak üzere belirlediği ceza oranını yazıyla buraya yazacaktır.] oranında gecikme cezası uygulanır.” açıklaması yapılmıştır.


Yargıtay da kısmi teklif verilmesi esasına göre kurulan sözleşmelerde ceza kesintisinin tesliminde gecikme olan kısım üzerinden yapılması gerektiği, tüm sözleşme bedeli üzerinden ceza kesintisi yapılmasının hatalı olduğu görüşündedir.


Sonuç olarak, kısmi teklife açık ihalelerde gecikme cezasının tüm sözleşme tutarı üzerinden değil, teslim edilemeyen veya bitirilemeyen kısmın sözleşmeye bağlanan tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.


Av. Zeynep Uluca

Comments


bottom of page