top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

OSB’lerde Arsa Tahsisinin İptalini Gerektiren Haller

Güncelleme tarihi: 4 ŞubOrganize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (OSBUY)’nin “Arsa tahsis iptali” kenar başlıklı 60’ıncı maddesin uyarınca; tahsis edilen sanayi parseli ile ilgili olarak;


a) Tahsis tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,


b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almayan,


c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı almayan,


katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.


Bununla birlikte, makul sebeplerin varlığı halinde;


  • (a) bendinde belirtilen süre toplamda 1 (bir) yılı,

  • (b) bendinde belirtilen süre ise toplamda 2 (iki) yılı

geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.


Bu durumda, makul sebeplerin varlığında, yapı ruhsatı almak için öngörülen azami süre 2 yıla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gereken süre de azami olarak 4 yıla kadar çıkabilmektedir.


Yapı ruhsatı alındıktan sonraki azami 4 yıllık sürede de inşaata başlanmış, ancak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatılabilir. Yani bu durumda, makul sebeplerin bulunduğunu, böylece azami sürelerin uygulandığını varsayarsak, bir katılımcının, tahsis tarihinden itibaren 2 yılda yapı ruhsatı, yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren de 2+2+2 şeklinde altı yıl olmak üzere toplamda 8 (sekiz) sekiz yıl içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatını almış olması gerekir. Yönetmelik uyarınca, bu 8 yıllık süreyi uzatacak başka bir mekanizma (aşağıda belirtilen geçici madde hükmü hariç) bulunmamaktadır.


Bu bağlamda, katılımcı,


  • Parsel tahsis tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen koşul ve sürelerde, yapı ruhsatı alıp inşaata başlamamış,

  • Ya da öngörülen sürede yapı ruhsatı almış olmakla birlikte, yukarıda belirtilen koşul ve sürelerde, üretimde bulunacağı tesisin inşaatını tamamlayıp iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almamış,


ise, yönetim kurulu tarafından alınacak karar ile parsel tahsisinin iptal edilmesi gerekir.


Bununla birlikte, Yönetmeliğin Geçici 6’ncı maddesi ile 2 Şubat 2019 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ancak inşaatını tamamlayamayıp işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış, dolayısıyla parsel tahsislerinin iptali gereken katılımcılara son bir imkân tanınmıştır. Bu imkândan yararlanmak için de, üç koşul aranmıştır. Birincisi, katılımcının 2 Şubat 2019 tarihinden önce yapı ruhsatı almış olmasıdır. Eğer yapı ruhsatı alınmamış ise, bu imkândan faydalanılamaz. İkinci şart, 2 Şubat 2019 tarihinden önce arsa tahsisinin iptal edilmemiş olmasıdır. Üçüncü şart ise, önceki iki koşulu da –yapı ruhsatı ve iptal edilmeme- sağlayan katılımcının, 2 Şubat 2019 tarihinden itibaren üç ay içerisinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimine yazılı başvuruda bulunup anılan imkândan yararlanma iradesini ortaya koymuş olmasıdır. Bu üç koşulu da sağlamış olan katılımcılar açısından, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için öngörülen 2+2 yıllık süre, OSB yönetimine başvuru tarihinden itibaren yeniden başlamış sayılmaktadır.


Sonuç olarak, OSB’de kendilerine parsel tahsis edilen katılımcıların, yapı ruhsatı alım tarihinden itibaren OSBUY’un 60’ıncı maddesinde öngörülen sürelerde inşaata başlamaları ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıp üretime geçmeleri, arsa tahsislerin iptal edilmesinin önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır. İşbu süreleri aşan katılımcıların arsa tahsislerinin iptali ise, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları dâhilindedir.


Av. Duygu Kılıç Çaylı

Comentários


bottom of page