top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği

Muafiyet ve Kamuya Açıklama Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemeler


18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)
18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)

18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)” (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]


Tebliğ ile, Girişim Sermayesi Pazarında (“GSP”) halka açık olmayan ortaklıkların paylarının, sermaye artırımı yoluyla işlem görmesine imkan tanınmıştır. Böylelikle bu payların nitelikli yatırımcıya satılabilmesi ve bu suretle ortaklıklara fon sağlanması mümkün kılınmıştır.


Aynı zamanda Tebliğ kapsamındaki ortaklıklara, sermaye piyasası mevzuatında yer alan bazı yükümlülükler bakımından muafiyet getirilmiş ve belirli hususlara ilişkin kamuya açıklama yapma zorunlulukları düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapılan düzenlemeler aşağıda kısa başlıklar halinde açıklanmıştır.


Tebliğ ile Ortaklıklara Ne Gibi Muafiyetler Getirilmiştir?


Tebliğ ile, payları GSP’de işlem görecek olan ortaklıklar üç ve dokuz aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.


Payları GSP’de işlem gören ortaklıkların devralma veya devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olması halinde, birleşme işleminin tesciliyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamından çıkmış ve ortaklığın payları GSP’den çıkarılmış kabul edilecektir.


Birleşme işleminin tescilinden itibaren 2 yıl geçmeden ise, devralan ortaklık paylarının GSP’de işlem görmesi amacıyla satışına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla başvuruda bulunamayacaktır.


Payları GSP’de işlem gören ortaklıkların bölünme işlemine taraf olması halinde, bölünme işleminin tescili ile bu ortaklık, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Kanun kapsamından çıkmış ve ortaklığın payları GSP’den çıkarılmış kabul edilecektir.


Bölünme, kısmi bir bölünme ise; bölünme işlemine ilişkin genel kurul kararının tescilinden itibaren 2 yıl geçmeden ortaklık paylarının GSP’de işlem görmesi amacıyla satışına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla başvuruda bulunulamayacaktır.


Ayrıca, Tebliğ kapsamındaki ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar, ortaklığın kendi paylarının geri alımı işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir.


Ortaklıklar Tarafından Hangi Hallerde Kamuya Açıklama Yapılmalıdır?


Öncelikle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’de, ortaklıklara ilişkin genel bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, gerekli güncellemenin KAP üzerinden en geç 2 iş günü içerisinde yapılması zorunlu kılınmıştır.


Yine, bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan bir ortaklığın sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının belirli bir orana[2] ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi ya da ortaklığın yönetim kontrolünün doğrudan el değiştirmesi halinde, en geç iki iş günü içinde kamuya açıklama yapılması gerekmektedir.


Bunların yanı sıra, Tebliğ’de derhal kamuya açıklama yapılmasının zorunlu olduğu haller sıralanmıştır. Buna göre, ortaklıklar tarafından;

  • Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,

  • Genel kurul gündemi ve genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul toplantısının yapılamaması,

  • Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin yetkili organ kararı alınması ve bu işlemlerin sonuçlandırılması,

  • Ortaklığın fiili faaliyet konusunun değişmesi, faaliyetlerin veya üretimin kısmen veya tamamen durdurulması, imkânsız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması,

  • Ortaklık aleyhine fesih davası açılması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda ortaklığın feshine karar verilmesi, son yıllık finansal durum tablosundaki maddi duran varlıkların %10 veya daha fazlasına karşılık gelen bir tutar için ortaklık aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, iflas davası açılması veya ortaklığın tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi,

  • Ortaklığın son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasına karşılık gelen mal varlığı devirleri ve edinimleri,

hallerinde, derhal kamuya açıklama yapılması zorunlu tutulmuştur.


Sonuç


Tebliğ ile; halka açık olmayan anonim ortaklıkların, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan tanınırken; bu kapsamda payları işlem görecek ortaklıklar bakımından birtakım muafiyet ve kamuya açıklama yükümlülükleri düzenlenmiştir.


Özellikle kamuya derhal açıklanması zorunlu tutulan hususlar bakımından, Tebliğ ile nitelikli yatırımcılara pay satışı mümkün kılınan halka açık olmayan anonim ortaklıkların bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüklerinin katı bir şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Böylelikle, halka açık olmayan ortaklıklar bakımından da yatırımcı kararını etkileyebilecek mahiyetteki süreç ve bilgilerin şeffaflaştırılması amaçlanmaktadır.


Av. Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL


[1] İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] Bu oran, tebliğde %5, %25, %50, %67 veya %95 olarak belirlenmiştir.

Comments


bottom of page