top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği-2

Halka Arz Edilmeksizin Pay Satışına İlişkin Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Ne Getiriyor?Sermaye Piyasası Kurulu
Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)

18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)” (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]


Tebliğ ile, halka açık olmayan ortaklıkların Girişim Sermayesi Pazarında işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.


Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklar Nedir?


Tebliğ ile, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde yeni bir Girişim Sermayesi Pazarı (“GSP”) kurulması öngörülmüştür.


Böylece Tebliğ’de yazılı şartları taşıyan anonim ortaklıklara, halka arz[2] için öngörülen sıkı düzenlemelere tabi olmaksızın yalnızca nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ortaklığa fon sağlama imkanı getirilmiştir.


Girişim Sermayesi Pazarında, halka açık olmayan anonim ortaklıkların (“Ortaklık”) payları, sermaye artırımı yoluyla işlem görebilecek ve bu paylar, nitelikli yatırımcıya satılabilecektir. Ayrıca payları Girişim Sermayesi Pazarında işlem gören anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık sayılacak ve Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tabi olacaktır.


Girişim Sermayesi Pazarında Nitelikli Yatırımcılara Pay Satışı İçin Aranan Şartlar Nelerdir?


Paylarının Girişim Sermayesi Pazarında nitelikli yatırımcılara satılabilmesi için ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibariyle;

  • Aktif toplamının en az 20 milyon TL tutarında olması,

  • Net satış hasılatının en az 10 milyon TL tutarında olması,

  • Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için, tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında ve tamamı ödenmiş olması,

gerekmektedir. Bu tutarlar her yıl Kurul tarafından yeniden belirlenebilmektedir.


Ortaklıkların Paylarının Girişim Sermayesi Pazarında Halka Arz Edilmeksizin Satışı Bakımından Uyulması Gereken Esaslar Nelerdir?


Tebliğ’e göre, anonim ortaklıklar, GSP’de, sermaye artırımı suretiyle, ihraç edilecek paylarını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satabileceklerdir.


Anonim ortaklık paylarının bu şekilde GSP’de işlem görebilmesi için öncelikle esasları Kurulca belirlenen bir izahname[3] hazırlanması ve bu izahnamenin Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.


İzahnamenin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru öncesinde ortaklık yönetim kurulu tarafından, ortaklık esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi[4] ve ortaklık kayıtlı sermaye sisteminde bulunmuyor ise genel kurul tarafından yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ilişkin karar alınması, akabinde hazırlanan izahnamenin onayı için Kurul’a başvurulması gerekmektedir.


Bu kapsamda düzenlenecek izahnamede; satış dönemi[5] 1 Şubat- 1 Ağustos aralığında ise, önceki yıl ile karşılaştırmalı son yıllık finansal tablolara; satış dönemi 2 Ağustos- 31 Ocak tarihleri aralığındaysa önceki yıl ile karşılaştırmalı son yıl ve son altı aylık ara dönem karşılaştırmalı finansal tablolara yer verilmelidir.


Ayrıca, Tebliğ ile, GSP’de işlem görmek üzere payları halka arz edilmeksizin ihraç edilecek ortaklıklarda ek pay satışı yasaklanmıştır.


Tebliğ’de, ortaklık paylarının GSP’de işlem görmesi amacıyla Kurul’a yapılan başvurularda, yetkili kuruluş ile ihraççı[6] arasında “satışa aracılık sözleşmesi”nin imzalanacağı da belirtilmiştir.


Satışın başlangıç ve bitiş tarihinin de, Kurul tarafından onaylanmış izahnamenin ilanından sonra ve payların satışa sunulacağı tarihten en az 2 gün önce KAP’ta ilan edilmesi zorunlu kılınmıştır. Payların satış süresi de Tebliğ’de 2 iş günü olarak belirlenmiştir.


Bununla birlikte, ortaklıkların GSP’de işlem görmeden önceki paylarının, bu Tebliğ’de belirtilen süreler boyunca borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyeceği ve GSP’de yalnızca sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların işlem göreceği de Tebliğ’de hüküm altına alınmıştır.


Ortaklık Paylarının Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilmeksizin Satışı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?


Tebliğ ile, Tebliğ kapsamındaki ortaklıkların paylarının, borsada işlem görmeye başladığı yıldan itibaren 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılmaları yasaklanmıştır.


Ortaklıklara, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 5 yılı aşmamak üzere, paylarının yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek izahnamenin onaylanması için Kurul’a başvuruda bulunmaları yönünde bir zorunluluk getirilmiştir. Bu zorunluluk, ortaklık paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini temin amacıyla öngörülmüştür.


Kurulca izahnamesi onaylanmayan ya da belirtilen sürede izahname onayı için Kurul’a başvurmayan ortaklık, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamından çıkmış ve payları borsa tarafından GSP’den çıkarılmış kabul edilecektir. Ayrıca, çıkarılmış sayılma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca paylarının halka arzı amacıyla başvuruda bulunamayacaktır.


Yine, izahnamenin onaylanması ve paylarının halka arzından sonra payları borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başlayan ortaklıkların, daha önce GSP’de işlem gören payları hariç, halka arza konu olmayan payları, paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başladığı tarihin üzerinden 2 yıl geçmeden, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecektir.


Sonuç


Tebliğ ile; halka açık olmayan anonim ortaklıkların, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesine ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görebilmesine imkan sağlanmıştır.


Ortaklıklar, GSP’de işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacaktır. Böylelikle, ikincil bir pazar oluşturularak; fon edinme niyetinde olan ortaklıkların bu ikincil pazar aracılığıyla nitelikli yatırımcıya ulaşmasının kolaylaştırıldığı öngörülmektedir.


Tebliğ ile oluşturulan ikincil pazar ile, girişim sermayesi yatırım fonları, kalkınma bankaları, özel sermaye şirketleri gibi yatırım portföylerinde halka açık olmayan şirketlerin hisselerini önemli miktarda bulunduran yatırım sermayedarları için ise önemli bir “exit”[7] (çıkış) alternatifi doğmuştur.


Kıvılcım ÇAYLI

Av. Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL[1] İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıklar hariç olmak üzere, pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılmaktadır. [3] İzahname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, “ihraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesi” şeklinde tanımlanmaktadır. [4] Tebliğ’e göre; esas sözleşme değişiklikleri, Kurul’un uygun görüş karar tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanmalıdır. Zira 6 ay içinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarıları geçerliliğini yitirecektir. [5] Satış döneminin tespitinde, payların satışa sunulduğu ilk gün esas alınacaktır. [6] İhraççı, Tebliğ’de “sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek için Kurul’a başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. [7] “Exit”, özel sermaye ve girişim sermayesi piyasalarında kullanılan bir terimdir. Değerleneceği düşünülerek satın alınan Şirket hisselerinin (paylarının) portföyde bir süre tutulduktan sonra 3. taraflara satılması anlamındadır. Hissenin ilk alınan fiyattan daha primli bir fiyata satılarak pozitif getiri elde edilmesi, başarılı bir “exit” kabul edilir.

Comments


bottom of page