top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4734 Sayılı Kanuna Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Güncelleme tarihi: 4 Şub

4734 Sayılı Kanuna Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı

28 Aralık 2021 tarihli yazımızda, Kamu İhale Kurumu tarafından, 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik yapılmasına dair taslak hazırlandığına ve taslak ile yapılması öngörülen değişikliklere yer vermiştik.


Taslak metin, bazı değişiklikler yapılarak 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri özelinde olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir.


Bu değişiklikler, ilanı veya duyurusu 28 Mart 2022 ve sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde uygulama alanı bulacaktır. İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülecektir.


Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Esasların kapsamı genişletilerek; Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında ve bu alımlar dışında kalan sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal alımlarında da, 180 takvim gününü aşan kısım için fiyat farkı verilmesi imkanı getirilmiştir.


Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için fiyat farkı hesaplamasında EPDK tarafından yayımlanan fiyatların esas alınacağı düzenlenmiştir. Aynı şekilde diğer mal alımları için fiyat farkı hesaplamasında hangi değerlerin esas alınacağı düzenlenmiştir.


Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Sözleşme süresi 365 günü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut düzenlemede yer alan güncel endeks ve temel endeks kavramlarının tanımı genişletilmiştir.

Tanımlara ‘endeks tablosu’ ve ‘satış fiyatı’ kavramları eklenmiştir.


Fiyat farkı hesabında uygulanan formüllerde yer alan katsayılar değiştirilerek düzenlenmiştir.


İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.


İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülen malzemeli yemek hizmeti alımlarında, çiğ girdilere ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.


Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında, EPDK tarafından yayımlanan fiyatların esas alınacağı düzenlenmiştir.


Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak hesaplamaya esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarının fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.


Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Yapılan değişiklik ile, sözleşme süresi 365 günü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.


Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da grupları için, ilgili madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olmasa dahi fiyat farkı hesaplanması öngörülmüştür.


Sözleşme yılı birim fiyatının tespitine ilişkin esaslar değiştirilerek, ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait birim fiyatı tespit edecek şekilde düzenlenmiştir.


Ayrıca yapılan değişiklik ile, sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanın esas alınacağı öngörülmüştür.


İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.


Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında, EPDK tarafından yayımlanan fiyatların esas alınacağı düzenlenmiştir.


Av. Zülal BULUT

Av. Zeynep ULUCA

Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page