top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Yayımlandı

Güncelleme tarihi: 4 Şub


‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Yayımlandı
Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat

24.09.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete ile ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır.

Yönetmelikle, Sosyal Güvenlik Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ve diğer mevzuatta tebliği gereken evrakların elektronik ortamda yapılan tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.


Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğe göre;

  1. Mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar yönetmelik çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Elektronik ortamda zorunlu bir sebepten tebligat yapılamaması halinde diğer usullerle muhataplara tebligat yapılabilecektir.

  2. İşverenler (5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların işveren olarak tanımlandığı işverenler) bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. İşverenler dışındaki muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edebilir. Ancak bu halde bu kişiler bu sistemi kullanmak zorundadır ve daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

  3. Elektronik tebligat adresinin kapatılması, tüzel kişiler için ticaret sicilden silinme halinde (nevi değişikliği, birleşme dahil olmak üzere); gerçek kişiler içinse ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda veya mirasçıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde, ilgilinin ölüm/gaiplik kararı tarihinden itibaren olmak üzere Kurum tarafından kapatılır.

  4. İşverenler Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmak zorundadır.


Halihazırda işveren olarak sigortalı çalıştıran işverenler en son 31.12.2021 tarihinde Kuruma başvuru yapmak zorundadır.


Yönetmelik’in yürürlük tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde Kuruma başvuru yapmak zorundadır.


Örn: 14.11.2021 de sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işveren 01.12.2021 tarihinden başlayarak 3 ay içinde Kuruma başvuru yapmalıdır.


Elektronik tebligat zorunluluğu bulunmayıp isteğe bağlı yararlananlara başvuruya ilişkin bir süre tanınmamıştır.


5. Muhatap;


  • Başvurusunun tam ve doğru olarak yapılmasından,

  • Beyan edilen bilgilerde değişiklik yapılması halinde bu durumun bildirilmesinden,

  • Yönetmelik’te belirlenen şartlara riayet edilmesinden,

  • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliğin bildirilmesinden,


yükümlüdür.


Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan hukuki sonuçlardan muhatabın sorumlu olduğu Yönetmelik’le düzenlenmiştir.


6. Kurum tarafından düzenlenen tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Elektronik tebligatın tebliğ sürecine ilişkin olay kayıtları Kurum tarafından saklanmaktadır. Bu kayıtlar aksi ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde sayılacaktır.


Sonuç olarak;


Yönetmelik’te yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Kurum tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerden haberdar olmama ve bu kapsamda doğabilecek ceza, gecikme tazminatı vs. gibi uygulamalarla ve başkaca hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır.


Bu nedenle yayımlanan yönetmelik kapsamında olan işverenlerin, öngörülen süre içinde anılan zorunluluğu yerine getirmek için gerekli başvuruları eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.


İlgili Yönetmelik’in tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Av. Belemir Gencal Doğanöz

26 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page