top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Takdir Komisyonu Kararının Arsa Metrekare Birim Değerini Yüksek Tespit Etmesi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 24.05.2023 Tarihli ve 2023/1 E, 2023/3 K. Sayılı KararıEmlak vergisinde vergi değerinin belirlenmesi için, asgari arsa metrekare birim değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Arsa metrekare birim değerinin tespiti, takdir komisyonu kararı ile tespit edilmektedir.


Uygulamada, mülk sahiplerinin takdir komisyonu tarafından belirlenen arsa metrekare birim değerinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdüğü ve takdir komisyonu kararının iptali istemiyle vergi mahkemeleri nezdinde dava açtığı sıklıkla görülmektedir.


Yargı kararları incelendiğinde, mahkemeler tarafından, takdir komisyonu kararının hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, kararının tamamının mı iptal edilmesi gerektiği; yoksa davanın kısmen kabulüne kısmen reddine mi hükmedilmesi gerektiği konusunda içtihat birliğinin bulunmadığı görülmektedir.


Konuya ilişkin olarak tesis edilen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 24.05.2023 tarihli ve 2023/1 E, 2023/3 K. sayılı kararı (“VDDK kararı”), 22 Temmuz 2023 Tarihli ve 32256 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.[1]


Hukuka Aykırılığı Tespit Edilen Takdir Komisyonu Kararının Kısmen İptaline Karar Verilmesi Gerekmektedir.


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, bir metrekare arsa veya arazinin parasal değerini saptayan takdir komisyonu kararının, bölünebilir nitelikte olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle de, takdir komisyonu kararlarının kısmen davaya konu edilebileceği ve bunların kısmen iptaline karar verilebileceği belirtilmektedir.


VDDK kararında, arsa veya arazinin parasal değerinin olması gerekenden daha yüksek saptandığının ileri sürülerek takdir komisyonu kararına karşı dava açılması durumunda, aslında takdir komisyonu kararıyla belirlenen değerin bir kısmında hukuka aykırılık bulunmadığının davacılar tarafından zımnen kabul edildiği yorumlanmıştır.


Bu nedenle Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, mahkemece yalnızca takdir komisyonu kararının hukuka aykırı kısmı yönünden iptal kararı verilmesi gerektiği kanaatine ulaşmıştır. Aksi durumda, talep ile bağlılık ilkesiyle bağdaşmayan bir durumun ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.


Sonuç olarak; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, emlak vergisi vergi değerine esas olmak üzere arsa ve arazilerin asgari ölçüde metrekare birim değerinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararına karşı açılan davada, mahkemece takdir komisyonunca tespit edilen asgari ölçüde metrekare birim değerinin yüksek olduğu sonucuna varılması halinde davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.


Av. Deniz KARADUMAN

Melike ATASAYAR


[1] İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page