top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Hizmet Alımlarında Özel İş Deneyimini Tevsik Eden Belgeler: Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme

Güncelleme tarihi: 4 Şub


Hizmet Alımlarında Özel İş Deneyimini Tevsik Eden Belgeler: Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme
İş Deneyim Belgesi

Hizmet İşlerinde Hangi Hallerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenemez?


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 47’inci maddesi uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.


İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimi Nasıl Tevsik Edilir?


Yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde aşağıdaki belgeler ile iş deneyiminin tevsik edilmesi mümkündür:


  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,

  • Sözleşmeye ait damga vergisinin ihale tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler,

  • Personel çalıştırılan işlerde işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş, idarece teyidi yapılabilen belgeler,

  • Aday veya isteklinin, iş deneyimini gösterebilmek için teklifi kapsamında bu belgeleri sunması gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışılan İşlerde SGK İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulması Gerekir mi?


İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda kısmi süreli çalışma söz konusudur.


Aday veya istekliler hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini tevsik edici belgeler sunarken, kısmi süreli işlere ilişkin olarak da SGK internet sayfası üzerinden düzenlenen ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekip gerekmediği hususunda tereddüt yaşamaktadırlar.


Danıştay 13. Dairesi’nin güncel tarihli içtihatları, kısmi zamanlı çalışılan işlerde de o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenen ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin düzenlenebileceği yönündedir[1].


Dolayısıyla, personelin sadece tam zamanlı çalıştırıldığı işler bakımından değil, kısmi zamanlı çalıştırıldığı işler bakımından da söz konusu belgenin düzenlenmesi ve iş deneyimini tevsik edici belge olarak idareye sunulması önem arz etmektedir.


Av. Zeynep Uluca

Deniz Karaduman[1] Bkz. Danıştay 13. Dairesi’nin 19.10.2021 tarihli ve 2021/3384 E., 2021/3367 K. sayılı kararı.

Comments


bottom of page