top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Teminat Mektubunun Haczedilemeyeceğine Dair İbareye Yer Verilmemesi Tamamlatılabilir Bir Husus mu?

Güncelleme tarihi: 5 Şub


E-İhalede Sunulan Teminat Mektubunda, Mektubun “Haczedilemeyeceğine ve Üzerine Tedbir Konulamayacağına” Dair İbareye Yer Verilmemesi Tamamlanabilir Bir Husus mudur?
Teminat Mektubu

E-İhalede Sunulan Teminat Mektubunda, Mektubun “Haczedilemeyeceğine ve Üzerine Tedbir Konulamayacağına” Dair İbareye Yer Verilmemesi Tamamlanabilir Bir Husus mudur?

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapan mevzuat düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda yayımlanan değişiklikler ile teminat mektuplarının standart formuna “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresi eklenmiştir.

Bu hüküm gereğince, istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak teminat mektuplarında, “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer alması gerektiği anlaşılmaktadır.

İşbu düzenleme ile birlikte İhale Uygulama Yönetmeliklerine göre, standart forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının, geçerli kabul edilmeyecek ve istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ihale tarihinden sonra, teminat mektubunu temin ettiği kurum tarafından, yukarıda anılı ibare eklenerek güncellenmesinin de mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye sunulacak geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, değerlendirilmektedir.

Nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 24.02.2021 tarih, 2021/UY.II-486 sayılı kararında;

“(...) söz konusu teminat mektubunun 08.01.2021 tarihine kadar taraflarına sunulmasının istendiği, bu kapsamda; anılan isteklice yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun ve ek olarak, 08.01.2021 tarihli teminat mektubunun güncellendiğine ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen yazının idareye sunulduğu, ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısında 29.12.2020 tarihli geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerek güncellendiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte; başvuruya konu edilen isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminat mektubu incelendiğinde; anılan teminat mektubunun ilk haliyle standart forma uygun olmadığı, başka bir ifadeyle; tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından; idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılarak(...)"

Sonuç olarak; 30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede teminat mektuplarının standart formunda yapılan değişiklikler ile, istekliler tarafından ihale kapsamında sunulacak teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.


Zira ihale tarihinden sonra, idareye sunulacak geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunun geçerli hale getirilemeyeceği değerlendirilmektedir.


Aksi durumda işbu ibareyi içermeyen ve ihale tarihinden sonra güncelleme yazısı ile birlikte tekrar teminat mektubu sunan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı değerlendirilmektedir.E-İhalede Sunulan Teminat Mektubunda, Mektubun “Haczedilemeyeceğine ve Üzerine Tedbir Konulamayacağına” Dair İbareye Yer Verilmemesi Tamamlanabilir Bir Husus mudur?meliklerinde değişiklik yapan mevzuat düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda yayımlanan değişiklikler ile teminat mektuplarının standart formuna “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresi eklenmiştir.

Comments


bottom of page