top of page

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerine mal, hizmet ve yapım ihaleleri ile ilgili olarak ihaleye hazırlık sürecinden, ihale konusu sözleşmenin tamamlanmasına kadar her türlü hukuki desteği vermektedir. Bu kapsamda müvekkillerimize, hızla ve sıkça değişen ihale mevzuatı doğrultusunda, ihale süreçlerinde karşılaşabilecekleri riskler yönünden ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek yardımcı olmaktayız.


KılıçÇaylı&Partners olarak şartnamelere uygun ihale evraklarının hazırlanması, idare makamları ve Kamu İhale Kurumu’na başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve ihalenin feshi konuları ile ihale sözleşmelerine ilişkin her türlü sorunla ilgili danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İhale işlemleri
İhale dokümanının incelenmesi ve hukuki mevzuatın açıklanması ile ihale dokümanına yönelik zeyilname talep edilmesi başvurularının yapılmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İhale öncesi, ihale dokümanına yönelik, idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurularının yapılması konusunda müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. Müvekkillerimize, ihalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.
 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ihale kararları ve aşırı düşük teklif açıklamalarını incelemekte, hukuki görüş ve destek sağlamaktayız. Kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurularının hazırlanması konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.


İdari dava ve ihtilaflar
Kamu İhale Kurulu’nun müvekkillerimiz aleyhine vermiş olduğu kararlara ve ihalenin feshine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı, iptal davalarını hazırlamakta ve müvekkilimizi mahkemeler nezdinde en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz. Müvekkillerimiz lehine alınmış olan Kamu İhale Kurulu kararları aleyhine iptal davası açılması durumunda, müdahil sıfatıyla davaya katılarak müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.


İhalelere katılmaktan yasaklama kararları
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı bir şekilde tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı, ilgili hukuksal başvuruları hazırlamakta ve mahkemeler nezdinde müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.
 

İhale sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflar
İhale sözleşmesinin uygulanması sırasında idare tarafından uygulanacak yaptırımlara karşı, müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Haksız hakediş kesintilerinin olması durumunda yasal süreçlere uygun yazışmaları ve ihtarnameleri hazırlamaktayız. İhale sözleşmesinin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruları hazırlamakta ve yargılama süreçlerinde müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.
 

İhaleye ilişkin suçlar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'nci maddesi kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun 236'ncı maddesi kapsamında "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçu ile ilgili konularda müvekkillerimize hukuki hizmet sunmakta ve onları mahkemeler nezdinde en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.

Sayıştay denetimi ve yargılamaları

Kamu idarelerinde gerçekleşen hesap ve işlemlerin denetimleri ile görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma vb. suçlar yönünden kamu zararı isnadıyla görülen yargılamalarda, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerimizi yargılama süreçlerinde en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.

Kamu kaynağındaki değişimler sonucu ortaya çıkan ihtilaflarda, kamu görevlisi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama ve muhasebe yetkilisi olan müvekkillerimize savunma hakkı kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sebepsiz zenginleşme nedeni ile yargılama ve tahsil süreci başlatılan müvekkillerimizin sürece dahil olması amacıyla, müdahil sıfatıyla yargılamaya katılarak müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.

bottom of page