top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Eklenen Geçici 6. Madde

Güncelleme tarihi: 4 Şub


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Eklenen Geçici 6. Madde
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Eklenen Geçici 6. Madde

09 Nisan 2022 tarihinde yasalaşacağını duyurduğumuz üzere, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (“Kanun”), ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshine ilişkin yeni düzenlemeler öngören Geçici 6. Maddenin eklenmesine ilişkin Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 19’uncu maddesi, 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Geçici Madde 6 kapsamındaki hususların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit konusunda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.


Sözleşmelerin fiyat farkı hükümlerinde değişiklik yapılmasına imkân tanınmıştır.


Geçici Madde 6 ile; sözleşmelerdeki fiyat farkı düzenlemelerinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.


01.04.2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabulü/geçici kabulü onaylanmaksızın devam eden sözleşmelerde, 01.01.2022 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecektir.


Bu kapsamdaki sözleşmelerden ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin hüküm bulunanlar için de fiyat farkı verilebilecektir.


Ek fiyat farkı verilebilecek sözleşmelerin kapsamı genişletilmiştir.


4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 5 ile, bazı mal ve hizmet alımı ile yapım işleri bakımından 6 aylık bir süre için ek fiyat farkı hesaplanması imkânı tanınmıştır. Kanun’a eklenen Geçici Madde 6 ile, ek fiyat farkı verilebilecek ihalelerin kapsamı genişletilmiştir.


01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın; 01.07.2021-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya (son teklif verme tarihi) ait endeks kullanılarak ek fiyat farkı verilebilir. 01.07.2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ek fiyat farkı verilebilir.


Yapım işlerinde süre uzatımı verilmesine imkân tanınmıştır.


01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesindeki istisnalar için de süre uzatımı verilmesi mümkündür.


Süre uzatımı imkanından bu kapsamdaki sözleşmelerin yararlanabilmesi için geçici kabulünün onaylanmamış olması gerekmektedir.


Sözleşmelerin fesih ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.


01.01.2022 tarihinden önce ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, yürürlük tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar (bu oran dahil) olanlar yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.


Geçici madde 5 kapsamında devredilmiş olan sözleşmeler, fesih imkanından yararlanamaz.


Feshedilen sözleşmeler için ek fiyat farkı talebinde bulunulması mümkün olmayacaktır.


Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar (ihalelere katılmaktan yasaklama gibi) uygulanmayacak, yüklenicinin teminatı iade edilecektir.


Fesih durumunda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamayacaktır. Ayrıca Kamu İhale Kurumu’nun gelirleri arasında sayılan, yüklenici tarafından sözleşme bedelinin on binde beşi tutarında yapılan ödeme yükleniciye iade edilmeyecektir.


Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine, bu kapsamda feshedilen sözleşmelere konu edilen alımlar ile yapım işleri yeniden ihale edilebilir.


Öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelere ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır.


Geçici Madde 6’nın yürürlüğe girmesinden önce 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesine göre imzalanan ve yürürlük tarihi itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeyen, geçici kabulü yapılmayan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin/protokollerin 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı verilebilir.


Ek fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumu’nun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecektir.


Bu kapsamdaki sözleşmelerde Geçici Madde 6’nın diğer fıkraları uygulanmayacaktır. Yani bu sözleşmelerin fesih ve tasfiyesi veya süre uzatımı imkânı bulunmamaktadır.Av. Zülal BULUT

Av. Zeynep ULUCA

Deniz KARADUMAN


Comments


bottom of page