top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesine İlişkin Esaslar Yürürlüğe Girdi


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar, 16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesi Esasları

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesi Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 7’nci maddesinin 28.12.2023 tarih 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine bir önceki blog yazımızda yer vermiştik[1]. Bu maddeye dayalı olarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar[2] (“Esaslar”) 16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesi Esasları Nelerdir?


Esasların doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda uygulanmayacağı düzenlenmiştir.


Esaslarda, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmeler için Geçici 7’nci maddede yer verilen B kat sayısına ilişkin düzenlemelere aynı şekilde yer verilmiştir.


İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde için ise; uygulanacak formüle yer verilmiştir. İdarelerce bu fiyat farkı formülüne göre yüklenicilere fiyat farkı ödemesi yapılacaktır.


Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır. Ayrıca, geçici 7’nci madde kapsamındaki sözleşmeler bakımından, artırımlı fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin olarak idareye takdir yetkisi tanınmamıştır. Bu kapsamdaki yapım işi ihaleleri bakımından yükleniciye artırımlı fiyat farkı ödenmesi zorunlu tutulmuştur.


Süre uzatımına ilişkin olarak ise Kanun’un geçici 7. Maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sözleşmelerde yüklenicinin 15.02.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) idareye yazılı olarak başvurması şartı getirilmiştir.


Başvurunun idarece uygun bulunması halinde, uygun bulma yazısının tebliğinden itibaren 7 gün içinde yüklenici tarafından revize iş programı idare onayına sunulacağına dair düzenleme yapılmıştır.


01.01.2024 tarihinden sonra bu hükümlere göre süresi uzatılarak gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkında revize iş programı dikkate alınacaktır. Fiyat farkı hesabında ihale ilanı ve duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslar baz alınacaktır.


Verilecek süre uzatımının 6 ayı geçmeyeceği ve süre uzatımı halinde artırımlı fiyat farkı hükümlerine göre fiyat farkı hesaplaması yapılacağı düzenlenmiştir.


İstisna kapsamındaki yapım işi sözleşmeleri bakımından, ilgili mevzuatında Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten 120 gün içinde düzenleme yapılması koşuluyla, artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemelerinin uygulanmasının mümkün olduğu düzenlenmiştir.  


4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan idarelerin ise Geçici 7’nci maddede öngörülen şartları taşıyan yapım işleri bakımından sözleşmelerinde Esaslar’a uygun şekilde düzenleme yapılabileceği düzenlenmiştir.


Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. İdarelerce bu kapsamdaki başvuruların da bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerektiği düzenlenmiştir.


Av. Zülal Bulut

 [1] Geçici madde 7’ye ilişkin detaylı blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page