top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 5. Maddesine İlişkin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi - 5

Güncelleme tarihi: 3 Şub


24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (“Esaslar”) yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) yayımlanmıştır.


Bu esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12’inci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu (Kurum) yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Kuruma intikal eden uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kurum tarafından 24.08.2022 tarihli 2022/DK.D-308 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır. Karar kısa başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetlenmiştir:


Sözleşme Konusu Malın Fiilen Kullanılabilmesi İçin Ayrıca Montaj/Kurulum/Birleştirme Yapılmasının Zorunlu Olduğu veya Ürün Seti Şeklinde İhalesi Gerçekleştirilen Mal Alımlarında Fiili Teslim Tarihi Nedir?


Sözleşme konusu malın fiilen kullanılabilmesi için ayrıca montaj/kurulum/birleştirme vb. işlemin yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, söz konusu montaj/kurulum/birleştirme vb. işlem sonrasında yüklenici tarafından malın fiilen kullanılabilir halde teslim edildiği tarih esas alınmalıdır.


Bünyesinde farklı parçalar/bileşenler bulundurmakla birlikte bir bütün olarak ürün seti şeklinde ihalesi gerçekleştirilen mal alımı sözleşmelerinde, söz konusu parça/bileşenlerin farklı tarihlerde idareye teslim edilmesi halinde, en son parça/bileşenin teslim edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.


Güncel endekse esas uygulama ayının belirlenmesinde de bu tarihler esas alınacaktır.


Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yer Alan Puan Birimleri Üzerinden İhale Edilen Hizmet Alımlarından, SUT Puanlarında Değişiklik Yapıldığında Ödemelerin İhale Tarihinde Değil, İşin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Puanlar Üzerinden Gerçekleştirileceğinin Belirtildiği İşler İçin Ek Fiyat Farkı Hesaplanır mı?


Esaslar’da SUT’ta yer alan puan birimleri üzerinden ihale edilen hizmet alımlarından, ihale dokümanında SUT puanlarında değişiklik yapıldığında ödemelerin ihale tarihinde değil, ilgili (işin yapıldığı) ayda geçerli olan puanlar üzerinden gerçekleştirileceğinin belirtildiği işler için ek fiyat farkı hesabı yapılmasına ilişkin bir düzenlemeye ve formüle yer verilmemiştir.


Dolayısıyla söz konusu işlere ilişkin sözleşmeler kapsam dışında bırakıldığından, anılan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanması mümkün değildir.


Ayrıca bu tip sözleşmelerden, ihale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı yönünde hüküm bulunanlar için de ek fiyat farkı hesaplanması mümkün değildir. Bu sözleşmeler Esaslar’ın 6’ncı maddesinin (ç) bendi kapsamında değerlendirilemeyecektir. Çünkü (ç) bendi yalnızca tam zamanlı işçilikten kaynaklanan artışlar için fiyat farkının (asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin) hesaplandığı ancak ihale konusu iş kapsamında yer alan diğer girdilerde oluşan fiyat artışları için fiyat farkının hesaplanmadığı sözleşmeleri kapsamaktadır. Oysaki SUT’ta yer alan puanlarda yapılan değişiklik sonucunda yeni puanlar üzerinden ödeme yapılan işlerde, tam zamanlı işçilik maliyetleri dışındaki girdiler için de fiyat farkı ödemesi yapılmaktadır.


Av. Zülal BULUT

Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page