top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

7226 Sayılı Kanun ve Yeni Getirilen Düzenlemeler​


26.03.2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete’de 7226 numaralı Kanun ile uluslararası ve ulusal düzeyde yaşanan Covid-19 virüsü karşısında alınan önlemlere ilişkin kanuni düzenlemeler ile birlikte torba yasa da kabul edilip yayımlanmış oldu.
7226 Sayılı Kanun ve Yeni Getirilen Düzenlemeler​


26.03.2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete’de 7226 numaralı Kanun ile uluslararası ve ulusal düzeyde yaşanan Covid-19 virüsü karşısında alınan önlemlere ilişkin kanuni düzenlemeler ile birlikte torba yasa da kabul edilip yayımlanmış oldu.

1. Hukuki ve İdari Yolara İlişkin Sürelerin Durdurulması


Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,


9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak; durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere . Ayrıca salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilme ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltma yetkisi verilmiştir.

ZORUNLU İDARİ BAŞVURU SÜRELERİNİN DURDURULMASI İLE KAMU İHALE HUKUKU AÇISINDAN İDAREYE YAPILMA ZORUNLULUĞU BULUNAN ŞİKAYET VE KAMU İHALE KURUMU’NA YAPILMA ZORUNLULUĞU BULUNAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU SÜRELERİ DE 13.03.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞ BULUNMAKTADIR.

SÜRELER 01.05.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE TEKRAR BAŞLAYACAKTIR. DURMA SÜRESİNİN BAŞLADIĞI TARİH İTİBARIYLA, BİTİMİNE ON BEŞ GÜN VE DAHA AZ KALMIŞ OLAN SÜRELER, DURMA SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ TAKİP EDEN GÜNDEN BAŞLAMAK ÜZERE ON BEŞ GÜN UZAMIŞ SAYILACAKTIR.

b. Ayrıca aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışında bırakılmıştır:


 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

 • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

 • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

c. 2004 İcra ve İflas Kanunu sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;


 • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,

 • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,

 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,

 • icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.

d. Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;


 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,

 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,

 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirler.


2. Sicil Affı

22.01.2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir;

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz."

3. İşyeri Kira Sözleşmeleri 


01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenlenmiştir.

4. Karşılıksız Çek İnfaz Durdurma Şartları 

24/3/2020 tarihine kadar işlenen çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet verme suçundan (karşılıksız çek) dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. (Devamı için 7226 sayılı Kanun MD. 48)

5. Kısa Çalışma Ödeneği

30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2. maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

6. Maden Kanunu'na Mücbir Sebep Haline İlişkin Ek Madde Eklenmiştir


Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.

7. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Oluşturulması Hakkında


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla kamu ve Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturur. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilir. Özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde 2942 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabilir. (Devamı için 7226 sayılı Kanun MD. 26).  27.03.20207226 Sayılı Kanun ve Yeni Getirilen Düzenlemeler

Comments


bottom of page