top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımları


Her yönüyle Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımları değerlendirilmiştir. DMO ALIMLARINDA USUL VE ESASLAR. DMO TARAFINDAN YAPILACAK ZORUNLU ALIMLAR. DEVLET MALZEME OFİSİ TARAFINDAN YAPILAN ALIMLARDA İZLENEBİLECEK HUKUKİ YOLLAR.
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımları

DMO ALIMLARINDA USUL VE ESASLAR

 

Devlet Malzeme Ofisinin Satın Alımlarının Dayanağı, Amacı ve Kapsamı


29.12.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren ‘Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü’ nün 5. Maddesinde DMO’nun amacı; “kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini yürütmek üzere, satın almak veya alıcı kurum ve kuruluşlar ile üretici veya satıcıları buluşturmak suretiyle ihtiyaçlarının teminini sağlamaktır” şeklinde belirtilmiştir.

Statünün ‘Faaliyete Konu Mal ve Hizmet Grupları’ başlıklı 6. Maddesinde;

“DMO’nun faaliyetine konu mal ve hizmet gurupları aşağıda gösterilmiştir.


a) Bilişim ürünleri (kurum otomasyonuna yönelik yazılımlar hariç),

b) Büro makine ve ekipmanları,

c) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,

ç) Kâğıt ve kırtasiye ürünleri,

d) Giyim ürünleri ve aksesuarları,

e) Mobilya ve büro mefruşatı,

f) Temizlik ürünleri ile temizlik araç ve ekipmanları,

g) Taşıt, üstyapılı taşıt ve iş makinesi; bunların akü ve lastikleri ile akaryakıt ve sarf malzemesi,

ğ) Taşıt, üstyapılı taşıt ve iş makinesi kiralamaları,

h) İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri,

ı) Seyahat ve nakliye hizmetleri,

i) Basılı ürünler ve basım hizmetleri,

j) Elektrik ve yakıt ürünleri,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,

l) Yönetim kurulunca belirlenecek diğer mal ve hizmet grupları.”


şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda sayılan mal ve hizmet gruplarından hangilerini sağlayacağı katalogda gösterilir. Kataloğun hazırlanması, uygulanması ve yayımlanmasıyla ilgili hususlar ile katalogda yer alacak ürünler DMO tarafından belirlenir. Katalogda yer alacak firmaların ülke düzeyinde taahhüdünü yerine getirecek yeterliğe sahip olması ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi esastır.

Statünün 7. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Ofisin satın alacağı mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde veya aynı Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendinde düzenlenen istisna kapsamına giren alımlar yönünden, katalog anlaşmaları kapsamında veya elektronik ihale veya diğer satın alma usulleriyle temin edebilir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi kapsamında yer alan istisna hükümlerinde ceza ve yasaklılık hükümleri hariç 4734 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Yönetmeliği ise mal ve hizmetlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna kapsamına giren 3. maddesinin (g) bendi kapsamında satın alınması, sözleşme yapılması ve/veya sipariş verilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

DMO Alımlarında Temel İlkeler


DMO Alımlarındaki temel ilkeler ana statünün 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,

 • 6’ncı maddede belirtilen mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan, öncelikle yerinden ve ilk elden, toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılarak en ekonomik biçimde mutat ticari usullerle tedarik eder.

 • Hangi mal veya hizmetin katalogda yer alacağı DMO tarafından belirlenmekle birlikte, yerel olarak üretilen ürünlerin ve küçük ölçekli firmaların da ekonomiye kazandırılması amacıyla, belli bir il veya bölgeye hizmet veren firmaların katalogda yer almalarını sağlayacak tedbirler alınır.

 • DMO, yerli ürün veya yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla farklı Katalog uygulamalarına gidebilir.

 • DMO, yurtiçinde üretimi bulunmayan veya sınırlı bulunan orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı ürünlerde yerli üretimin geliştirilmesi amacıyla alım garantisi verebilir.

 • DMO’nun, yapacağı ihalelerde elektronik ihale yöntemlerini kullanması esastır. Elektronik ortamda yapılan ihalede uygulanacak esas ve usuller DMO tarafından belirlenir. DMO, sunacağı mal ve hizmeti, katalogda yer alan müteşebbisler arasında ihale veya pazarlık yapmak suretiyle temin edebileceği gibi, belirlenecek parasal tutara kadar olan mal ve hizmetleri katalogda yer alan müteşebbislerden doğrudan sipariş yoluyla da temin edebilir. Bu usullerin herhangi biriyle temin edilemeyen veya piyasa fiyatlarının yüksek olduğu veya toplu alımında kamu yararının bulunduğu anlaşılan mal ve hizmetler DMO tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde tedarik edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri karşılanabilir.

 • Katalogda yer alan müteşebbislerden temin edilen mal ve hizmetler ile çerçeve anlaşmalar suretiyle veya ihaleler sonucu temin edilen mal ve hizmetlerin karşılığında alınacak hizmet bedeli Yönetim Kurulunca belirlenir.

 • DMO’nun kendi ihtiyaçları için yapacağı 6’ncı maddede sayılan faaliyete konu mal ve hizmet kapsamındaki alımları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için uygulanan usullere tâbidir.

DMO’nun Tedarik ve Satış Usulleri


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik’in Ofisin Tedarik Usulleri başlıklı 6. Maddesinde DMO tarafından yapılacak tedarik usulleri belirlenmiştir. Buna göre tedarik usulleri;

 • Stok ürünleri ile tedarik; talep konusu malzemenin, alımı yapılan ve stoklanan malzemeden temin edilmesidir.

 • Katalog ürünleri ile tedarik; talep konusu malzemenin, tedarikçilerden Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi, Protokol ve Çerçeve Anlaşmalar kapsamında temin edilmesidir.

 • Müteferrik tedarik; talep konusu malzemenin, Ana Statüde yer alan mal ve malzeme olmakla birlikte, stok ürünleri arasında bulunmadığı veya mevcudu olmadığı veya katalog ürünleri arasında yer almadığı hallerde temin edilmesidir.”


şeklindedir.

Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği’nin Satış Şekilleri başlıklı 12 maddesinde, Ofis satışları, esas itibariyle müşteri taleplerine ilişkin mal ve malzeme bedelinin peşin olarak Ofis hesaplarına intikalini müteakip yapılacağı öngörülerek, Ofis satışları Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde aşağıdaki şekillerde de yapılabileceği belirtilmiştir.

 • Kredili satış; bedeli daha sonra tahsil edilmek üzere yapılan satıştır.

 • Kampanyalı satış; belirli ürünlerde sınırlı süreler için indirimli fiyatlar uygulanarak yapılan satıştır.

 • Promosyonlu satış; belirli ürünlerin, belirli miktar ya da tutarda alınması durumunda yanında bedelsiz mal verilmek suretiyle yapılan satıştır.

 • Tahditli satış; tüm müşteri taleplerinin karşılanamaması durumunda ürünlerin imkânlar oranında ve daha çok müşterinin ihtiyacını karşılayabilmek bakımından sınırlandırılarak yapılan satıştır.

 • İhalelere katılım suretiyle satış; Ofis faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ihalelere katılmak suretiyle yapılabilecek satıştır.

 

DMO Satın Alma Usulleri


Ana Statünün 7. Maddesinin 7. Bendinde belirtildiği üzere, DMO, sunacağı mal ve hizmeti, katalogda yer alan müteşebbisler arasında ihale veya pazarlık yapmak suretiyle temin edebileceği gibi, belirlenecek parasal tutara kadar olan mal ve hizmetleri katalogda yer alan müteşebbislerden doğrudan sipariş yoluyla da temin edebilir.

Satın alma ile ilgili personel tarafından, piyasa araştırması yapılmak suretiyle icra edilen, merkezde ilgili birim yetkilisinin, taşra teşkilatında müdürlerin onayı ile kesinleşen satın alma usulüdür. Bu suretle yapılacak satın alma limiti, Genel Müdürlük ve taşra teşkilatı için Yönetim Kurulunca tespit edilir. Talep yazısındaki vasıfları gereğince veya numune suretiyle, şartname düzenlenmeksizin alım yapılabilir. Bu satın almalar, mutemetlerce alınacak avans yolu ile de yapılabilir.

Genel Müdürlükçe belirlenen parasal tutarı veya miktarı aşmayan ve Yönetim Kurulunca onaylanan açık satışlara ait satın alma sözleşmesi, protokol ve çerçeve anlaşma hükümleri dahilinde, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetler, doğrudan yüklenici firmaya sipariş verilmek suretiyle temin edilebilir.

Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Yönetmeliği Kapsamındaki Önemli Noktalar

 • Satın almalar teklif isteme, ilan, e-posta veya mektupla duyurulur.

 • Teklif mektuplarında satın alma mevzuu mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve şartname ve eklerinin okunup aynen kabul edildiğinin, her bir mal veya hizmet için teklif edilen miktar ile kısmi tekliflerde teslim yerinin belirtilmesi, ayrıca fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması, ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 • Teklif mektupları, ilan veya davet mektubunda belirtilen gün ve saate kadar Ofise verilir.

 • Usulüne uygun olarak verilen veya gönderilen teklif mektupları, ihale komisyonu tarafından, hazır bulunan teklif sahipleri veya vekilleri huzurunda sıra ile açılır. Kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır bulunanlara duyurulur. İhaleye kabul edilmeyen isteklilerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine, teminatlarıyla birlikte iade olunur.

 • Satın alınacak mal ve hizmetlerin mahiyeti ve özellikleri, teminat alınmasını gerektiriyorsa, bu husus ve alınacak teminat miktarı Yönetim Kurulunca onaylanan prensip kararı ile belirlenir ve işin başlangıcında ilgililere duyurulur.

 • Anılı yönetmeliğin İhale Serbestisi başlıklı 31. maddesinde ise ofisin ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbest olduğu ile, söz konusu hususların şartname, ilân ve teklif isteme mektuplarında belirtilmesinin mecburi olduğu da hüküm altına alınmıştır.

 • Şartnamesinde aksine hüküm bulunmadığı durumda satın alma sonucu, satın almaya ait komisyon kararının yetkili merciler tarafından onaylandığı tarihi müteakip en geç opsiyon süresi içerisinde ihale üzerinde bırakılan istekliye faks ve yazı ile bildirilir. Ayrıca, Ofis ihale sonuçları aylık olarak internet sitesinde yayımlanır.

 • Ofis yüklenicinin muvafakatini almak kaydıyla sözleşme konusu malzemeyi ilk ihale miktarını aşmamak ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak üzere, aynı şartlarla artırabilir.

 • Ayrıca yine aynı yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

 

İhaleye Girebilme Şartları


DMO Şartnameleri arasında yer alan İç Piyasadan Yapılacak Satın Almalara Ait Ticari Şartname’de İhaleye Girebilme Şartları aşağıda bulunan şekilde sayılmıştır;

 • Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

 • Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

 • İmza sirküleri vermesi

 • Teklif isteme mektubunda veya ihale dokümanında yazılı miktarda geçici teminat vermesi

 • İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığına ilişkin Yazılı Taahhütname verilmesi

 • Şartnamenin 5.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu vermesi

 • Şartname ve ekleri ile teknik şartnamenin (gerekmesi halinde) satın alındığına dair kasa tahsil fişinin, tekliflerin açılmasını müteakip aslı geri verilmek üzere, aslı ve bir örneğini vermesi

 • Diğer belgeler

Burada önemli olan diğer bir husus, kamu ihalelerinden yasaklanmış olanların, belirtilen suçlardan dolayı hüküm bulunanlar, hileli iflas ettiğine karar verilenler ve sayılan diğer kişilerin ihaleye katılamayacak oldukları da hüküm altına alınmıştır.

Anılı şartnamede yüklenicilerin, ofisle akdetmiş oldukları sözleşmeler gereği teslim edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sorumlu oldukları ayrıca müşteri talebine göre Malın değiştirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini, Mal bedelinin iadesini, Değer kaybının bedelden indirilmesini yükleniciden istenebileceği belirtilmiştir.

DMO TARAFINDAN YAPILACAK ZORUNLU ALIMLAR

Kamu Kurumlarına İhtiyaçlarını Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı ile Karşılama Zorunluluğu Getirilmiştir


Cumhurbaşkanı tarafından 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi dayanak gösterilerek, 09.06.2020 tarihli, 2645 sayısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Karşılanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile,

 • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Bakanlıklar vb.),

 • Özel Bütçeli İdarelerinin (Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri vb.) ve

 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının (RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, KİK vb.)

Devlet Malzeme Ofisi statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek olanları Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. 

Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Hangi alımların DMO aracılığı ile temin edileceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından henüz bir düzeleme yayımlanmamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık müdürlüklerine gönderilen 11.06.2020 tarihli yazı ile; “Sağlık Market Beşerî Tıbbi Ürün ve Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ekinde yer alarak tedarik edilmek üzere belirlenen ürünlerin ihaleye konu edilmesi halinde sözleşme sürelerinin en fazla 2020 yılı sonu olarak belirlenmesi ve DMO listeleri arasında yer alması durumunda herhangi bir ihaleye konu edilmemesi” bildirilmiştir.

Uygulamada, kamu kurumlarının ihtiyacını Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile karşılama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak söz konusu karar zorunluluk hali getirdiği ve tüm mal alımlarını kapsayabilecek nitelikte olduğu için kamu ihale sektöründe dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

 

Devlet Malzeme Ofisi Katalog İlanı ve Ekleri


Devlet Malzeme Ofisinin iştigal konusuna giren “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” nde yer alan ürünlerle, Katalogda yer almak isteyen ve ürünlerinin Kataloğa alımı uygun görülen firmalarla 2 yıl süreli Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi yapılır.

Kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi" nde yer alması gerekmekle birlikte, listede olmayan ürünlerle başvurulması halinde Devlet Malzeme Ofisi tarafından kataloğa alınması uygun görülenler söz konusu listeye eklenmek suretiyle başvuru işlemlerine devam edilir.

Firmalar, DMO tarafından ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerinin "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi" ne dahil edilmesi için kataloğa müracaat etmeksizin de başvuruda bulunabilirler. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, DMO tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.

Güncellenme tarihi 27 Mayıs 2020 olan Katalog İlanı ve Ekleri kapsamında bulunan Kataloğa Alınacak Malzemeler listesinde, Tıbbi Cihazlar Başlığı altında Röntgen Cihazları, Uzun Dönem Kayıt Sistemleri (EMG- EEG- EKG), Eko, Ultrason ve Doppler Görüntüleme Cihazları, Radyoterapi Cihazları ...vb. başlıkları yer almaktadır.

2023 hedefleri arasında gerçekleştirilen Sağlık Market kapsamına nitelikli tıbbi cihazların da dahil edilmesi gündeme gelebilecek, tıbbi cihaz listesi ve diğer malzeme listesi genişletilebilecektir.

 

Sağlık Market Üzerinden Yapılan Alımlar


DMO ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, Sağlık Market Projesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından gerçekleştirilen elektronik ihaleler vasıtasıyla tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan işlemler “Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İş birliği Protokolü” kapsamında yürütülmektedir.

Sağlık Market kapsamında yer alacak ürünler belirlenirken, sık tüketilen ve tüm sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi sarf malzemeler, Temininde güçlük yaşanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan birim fiyatların ve Kamu ödenen/ depocu fiyatı üstünde firma teklifleri sebebiyle alınamayan ilaç ve tıbbi malzemeler İl Sağlık Müdürlükleri bağlı sağlık tesisleri ve ilgili üretici/ithalatçı/bayiler tarafından gelen talepler değerlendirilmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi kapsamında tıbbi malzemelerin temini amacıyla kurulmuş Sağlık Market’in malzeme listesi ise şu an için Tıbbi Sarf Ürünlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda bulunan listelerde 1400 aşkın tıbbi sarf ürünü bulunmaktadır. 

Yine Sağlık Market Kapsamında Beşerî Tıbbi ürünlerin temini de sağlanmaktadır. Söz konusu Beşerî Tıbbi Ürünler listesinde şimdilik 4500 ü aşkın ilaç bulunmaktadır. 

DEVLET MALZEME OFİSİ TARAFINDAN YAPILAN ALIMLARDA İZLENEBİLECEK HUKUKİ YOLLAR

Devlet Malzeme Ofisi’nin güncel mevzuatı incelendiğinde 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g) bendi gereği ofis tarafından yapılan satın alımların istisna kapsamında olduğu ve ceza ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabii olmadığı anlaşılmaktadır. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olması nedeni ile, yargı yerlerinde davalarda taraf sıfatı kazanmaktadır.

Ancak ilgili mevzuat içeriğinde Kamu İhaleleri Kanunu’nda olduğu gibi herhangi bir itiraz veya itirazen şikâyet yolu öngörülmemiştir. Dolayısıyla yapılacak işlemlerin idari işlem olduğu göz önüne alınarak yol 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Ancak ihale/satın alma işlemleri bitip sözleşme imzalandıktan sonra yaşanacak uyuşmazlıklarda özel hukuk hükümlerinin uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir.

İhale Sürecinde İzlenecek Hukuki Süreç


İhale/satın alma sürecinde yaşanabilecek uyuşmazlıklara yönelik olarak idare hukuku kuralları uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 2. maddesi gereği idari dava türleri şunlardır:

 • İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,

 • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ve

 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

İhale sürecinde davaya konu olabilecek iş veya eylem için İdari Yargılama Usul Kanun’un 10. maddesi gereği ilgililerin idari makamlara başvurabilecekleri öngörülmüştür. Dolayısıyla ihale süreci hakkındaki uyuşmazlığa ilişkin DMO’ya başvuru yapılmalı, istem reddedilirse veya 30 gün içerisinde cevap verilmez ise zımni ret işleminden itibaren 30 gün içerisinde İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilecektir. (2577 sayılı Kanun 20/A İvedi yargılama)

Ayrıca yine ihale süreci tamamlanmış olup, ihale kararına karşı yapılacak başvurularında ihale kararının bir idari işlem olduğu dikkate alınarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre yürütülmesi değerlendirilmektedir.

Yasak fiil ve davranışlar, 4734 sayılı Kanun’un 3. Maddesi gereği Kamu İhale Kanunu’na tabii olup, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemine karşı, Resmî Gazete ’de yayınlanmasından itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açılabilecektir.

 

İhale/Satın Alma Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra İzlenecek Hukuki Süreç


Söz konusu ihale/satın alma sözleşmesi imzalandıktan sonra meydana gelecek uyuşmazlıklara ilişkin Devlet Malzeme Ofisi’nin 233 S. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK'ye tabi bir kamu iktisadi kuruluşudur. DMO Ana Statüsü’ nün 4. maddesinde; DMO, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olduğu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tâbi olduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda DMO’nun taraf olduğu satın alım sözleşmelerinin özel hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili yargı yerlerindeki Hukuk Mahkemelerinin görevli olacağı değerlendirilmektedir.

 


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Av. Öykü ŞANLI

Tahir Eren DEĞER

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page