top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

DMO Alımlarına İlişkin Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Güncelleme tarihi: 28 Oca

İdareler Adına Gerçekleştirilecek Alımlara İlişkin Düzenlemeler


DMO Alımlarına İlişkin Kamu İhale Kanunu Değişikliği
DMO Alımlarına İlişkin Kamu İhale Kanunu Değişikliği

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır. Kanun’a eklenen ek 12’nci madde ile Devlet Malzeme Ofisi (“DMO”) tarafından idareler adına yapılacak alımlara ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Bilindiği üzere, 12 Eylül 2023 tarihli ve 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 tarihli ve 2020/11 E., 2023/98 K. sayılı kararı ile Kanun’un geçici 4’üncü maddesinin DMO alımlarına ilişkin hükmünün iptaline hükmedilmişti[2].


28 Aralık tarihli değişiklik ile DMO alımlarına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında oluşan belirsizliğin giderilmesi ve DMO’nun idareler adına gerçekleştirdiği alımlara ilişkin Kanun’da düzenleme yapılması sağlanmıştır.


DMO Alımlarına İlişkin Hangi Hususlar Düzenlenmiştir?


DMO tarafından idareler adına yapılacak olan taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarının açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.


Ayrıca, DMO tarafından gerçekleştirilecek alımlarda yukarıda yer verilen ihale usulleri uygulanarak çerçeve anlaşmalar yapılabileceği ifade edilmiştir.


Bu kapsamda gerçekleştirilecek alımlarda ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümler hariç olmak üzere Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle, söz konusu alımlar Kanun’dan istisna tutulmuştur.


Uygulanacak satın alma yöntemleri, ilan ve davet süreleri, kuralları, doküman hazırlanması, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve alımların sonuçlandırılması dahil ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu’nun uygun görüşünü alarak DMO Genel Müdürlüğü tarafından Yönetmelik çıkartılacağı düzenlenmiştir.


Av. Deniz Karaduman

Bensu Bahadır                 [1] Kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Comments


bottom of page