top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Hizmet Alım İhalelerinde Özel İş Deneyim Belgesinin Tevsikinde Sunulması Gereken Belgeler

Güncelleme tarihi: 7 Şub


Hizmet Alım İhalelerinde Özel İş Deneyim Belgesinin Tevsikinde Sunulması Gereken Belgeler
Hizmet Alım İhalelerinde Özel İş Deneyim Belgesinin Tevsikinde Sunulması Gereken Belgeler

Hizmet Alım İhalelerinde Özel Sektörde Yapılan İş Deneyiminin Kullanılması


Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin ‘İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler’ başlıklı 47. Maddesinde[1] özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin tevsikinde aranacak belgeler düzenlenmiştir. Bu durumda, özel sektörde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:


  • İşe İlişkin Sözleşme

  • Fatura Örnekleri (Asılları veya Suretleri (noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları) ve eğer elinizde faturaların yalnızca suretleri bulunuyorsa bunların da onaylı suretleri sunulacaktır.)

  • Personel çalıştırılan işlerde, yukarıda sayılan belgelere ek olarak, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler


Mevzuat kapsamında özel sektörde yapılan işlerin tevsiki amacıyla istenilen belgeler belirtilmiş olup, özellikle personel çalıştırılan işler bakımından, o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir.[2]


Hangi Durumlarda SGK Belgelerinin Sunulması Zorunludur?


İlgili mevzuat hükmü gereğince, özel sektörde yapılan iş, personel çalıştırmayı gerektiriyorsa diğer bir ifadeyle deneyime konu işte personel çalıştırılarak yapılması gereken bir faaliyet söz konusu ise, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesine maddede yer alan diğer hususların yanında iş deneyimini gösteren belgelerin istenmesi gerekmektedir.


Danıştay kararlarında özel sektörde yapılan işe ilişkin sözleşmede personel çalıştırılmasının öngörülmemesi halinde ayrıca SGK belgelerinin sunulmasının gerekli olmadığı belirtilmiştir.[3]


Özel sektörde yapılan işlerde, özellikle taraflar arasındaki sözleşmenin incelenmesi ve personel çalıştırmasına dair hükümler olup olmadığı incelenmelidir. Personelin çalışma saati, çalışma koşulları, personel sayısı gibi hususların sözleşmede yer alması halinde, ilgili işte personel çalıştırılacağının öngörüldüğü kabul edilmektedir. Bu durumda, bahse konu işe ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde ayrıca SGK belgelerinin de sunulması gerektiği söylenebilir.


Av. Öykü Şanlı
[1] Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin ‘İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler’ başlıklı 47. Maddesinde;“Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: (a) (Değişik cümle:RG-16/3/2011-27876) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. [2] Kamu İhale Kurulu 01.10.2009 tarihli 2009/UH.III-2414 sayılı Kararında; Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmüne göre, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek olup, bu kapsamda gerçekleştirilen işler için iş deneyiminin tevsiki amacıyla, sözleşme ile beraber sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir. [3] Danıştay 13. D., E. 2016/4577 K. 2017/614 T. 10.3.2017 kararında;Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmede; ihale üzerinde bırakılan F2 Nak. Petrol İnş. İletişim Tem. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim tevsiki olarak “Van merkez Kalecik postan keveni afet konutlarına gelen alt yapı işine ait bitüm nakli hizmet alımı” işine ait belge sunulduğu, söz konusu işe ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmede, bu işe hasredilmiş tam zamanlı şoför istihdamının zorunlu olmadığı dolayısıyla bu sözleşme kapsamında SGK kaydı zorunluluğu bulunmadığı, istekli tarafından sunulan sözleşme örneği ile noter onaylı fatura örneklerinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık, iptali yönündeki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

Commentaires


bottom of page