top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Mal Alımına Ait İş Deneyim Belgesi, Hizmet Alımlarında Kullanılabilir mi?

Güncelleme tarihi: 7 Şub


Mal Alımına Ait İş Deneyim Belgesi, Hizmet Alımlarında Kullanılabilir mi?
Laboratuvar Hizmet Alımları

İş Deneyim Belgesi ve Benzer İş Kavramları Nedir?


İş deneyim belgeleri, yeterliliği göstermek üzere istenilmiş olması halinde istekliler tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak idareye sunulan belgelerdir.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3. Maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri…” ifade etmektedir.


Benzer işler idari şartnamelerde idarelerce belirlenmektedir. Danıştay kararları gereğince de idarece benzer iş olarak belirlenen işlere ait iş deneyim belgesi sunulabileceği belirtilmiştir.[1]


Mal Alımına Ait İş Deneyim Belgesinin, “Benzer İş” Kabul Edildiği Örnekler


Bununla birlikte, Kamu İhale Kurulu 12.03.2014 Tarihli, 2014/UH.I-1355 Sayılı Kararında, Sonuç Karşılığı Cihaz Kullanım ihalelerinde ‘Kit Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Cihaz Temini’ işine ait iş deneyim belgesinin kullanılabileceği belirtilmiştir.[2]

Kamu İhale Kurumu kararları dahilinde, ihale konusu iş kapsamında yer alan işler ile iş deneyim belgesine konu işlerin birbiriyle uyumlu olması halinde sunulan iş deneyim belgesinin uygun kabul edilebileceği belirtilmektedir.

Av. Öykü Şanlı
[1] Danıştay 13. D., E. 2018/3695 K. 2018/3774 T. 7.12.2018 Kararında; “İdari Şartname’nin 7.6. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca da, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı araç kiralama, kent temizliği, çöp toplama ve nakli, katı atık toplama ve nakli hizmet alımı işlerinin benzer işler olarak düzenlendiği anlaşılmakla birlikte; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında, sunulan iş deneyim belgesinin, tek bir sözleşmeye dayalı olarak ... Turizm Yapımcılık Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tİcaret Limited Şirketi ile yapılan 16 adet aracın kiralanmasına ilişkin sözleşme olduğu, bu sebeple söz konusu iş deneyim belgesine konu işlerin idarece benzer işler olarak belirlenen özel sektörde gerçekleştirilen araç kiralama işlerine uygun nitelikte işler olduğu anlaşıldığından, davacının bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” [2] Kamu İhale Kurulu 12.03.2014 Tarihli, 2014/UH.I-1355 Sayılı Kararında; “2013/188518 İhale Kayıt Numaralı "Sonuç Karşılığı Hemoglobin Elektroforezi, Hemogram Ve Biyokimya Cihaz(Lar)` I Kullanımı" İhalesinde… ihale konusu işin de kit karşılığı cihaz alımı ihalesi olarak kabul edilmesi gerektiğinden hareketle, kit karşılığı cihaz alımına ilişkin iş deneyim belgesi sunan başvuru sahibinin söz konusu belgesi mal alımına ilişkin bir belge olmakla birlikte, incelenen ihalenin kit karşılığı cihaz alımı şeklinde gerçekleştirildiği ve dolayısıyla ihale konusu iş kapsamında yer alan işler ile başvuru sahibinin iş deneyim belgesine konu işlerin birbiriyle uyumlu olduğu anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Comentarios


bottom of page