top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi

Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi


Hizmet alım ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır. Ancak fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye katılarak en uygun bedel belirlenebilir.

Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak belirlenir.

İlgili düzenlemeler mevzuatta 4734 Sayılı Kanun’un 40. maddesinde ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin 60,61,62. maddelerinde yer almaktadır.

Mevzuat düzenlemeleri gereğince, fiyat dışı unsurların belirlendiği ihalelerde;

  • Fiyat dışı unsurların neler olduğunun,

  • Fiyat dışı unsurların parasal değeri veya nispi ağırlıklarının,

  • Fiyat dışı unsurların hesaplama yönteminin,


Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere uygun bir biçimde, İdari şartnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülmez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.

Bununla birlikte, fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

Radyasyon Görüntüleme Hizmet Alım İhalelerinde En Avantajlı Teklif Belirlenmesinde Fiyat Dışı Unsurlar Esas Alınabilir mi?

Radyasyon Görüntüleme Hizmet Alım ihaleleri bakımından en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar baz alınarak belirlenmesine mevzuat tarafından bir istisna getirilmemiştir.

İlgili KİK kararında radyasyon görüntüleme hizmet alım İhalelerinde fiyat dışı unsurlar belirlenmesinin verimliliği ve fonksiyonelliği artıracağı belirtilmekle, bu durumun idarenin tasarrufunda olduğuna değinilmiştir.[1]

Ancak fiyat dışı unsurların tek bir markayı işaret eder ya da tanımlar nitelikte olmaması gerekmektedir.[2]

Sonuç olarak; yukarıda yer verilen, mevzuat hükümleri ve KİK kararları kapsamında, Radyasyon Görüntüleme Hizmet Alım İhalelerinde en avantajlı teklif belirlenmesinde fiyat dışı unsurların da esas alınabileceği değerlendirilmektedir.Av. Öykü Şanlı

[1] Bilgisayarlı Tomografi Simülatör Ünitesi İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması’ Kamu İhale Kurumu’nun 11.06.2012 Tarihli, 2012/UM.II-2411Sayılı Kararında;” idari şartnamenin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan fiyat dışı unsurlara ilişkin düzenlemelerin genel itibariyle ihaleye katılmayı ve rekabeti engelleyici nitelik taşımadığı, kullanıcının verimliliği ve fonksiyonelliğini arttıracağı ve nisbi puanların idarenin subjektif tasarrufu olduğu” Şeklinde belirtilmiştir. [2] Kamu İhale Kurumu’nun 17.10.2012 2012/UM.II-3957 Sayılı Kararında; “İdari Şartname’nin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 35.2’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin aynı amaca yönelik "Üstün özellikler" başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerin, tek bir firmayı tarif edecek ve bu firmaya fiyat avantajı sağlayacak nitelikte olmadığı anlaşılmış ve iddia yerinde görülmemiştir.”

コメント


bottom of page