top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhalelerde Sunulan Tekliflerin Değerlendirilmesi: Katılımcıların Tamamının Belgeleri İncelenir mi?


E-Teklif Nedir?


E-teklif, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde “Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklif” olarak tanımlanmıştır[1].


E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacaktır. Katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin değerlendirme, yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacaktır.


E-Teklifler Nasıl Sunulmalıdır?


E-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.


E-teklif alınması suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde sunulan teklifler, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile yönetmelik ekinde bulunan “Yeterlilik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden sunulmalıdır.


E-Teklif Alınarak Gerçekleştirilen İhalelerde Teklifler Nasıl Değerlendirilir?


İstekliler tarafından katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerden bir kısmı EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilebilmektedir.


Bu yöntemle temin veya teyit edilemeyen bilgiler için ise değerlendirme, yeterlilik tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır.


Açıklanan usul ile yapılacak ilk değerlendirme neticesinde idare tarafından değerlendirme dışı bırakılacak teklifler ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif belirlenmektedir.


Değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olduğu belirlenen tekliflerin sahiplerine Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği madde 21’e[2] uygun olarak sunulmayan geçici teminat mektupları ile EKAP veya bahse konu kuruluşların internet sayfasından temin veya teyit edilemeyen bilgi ve belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması için makul bir süre verilir.


İdarece verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu süreç ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edecektir.


İdare, yalnızca ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak tespit ettiği teklif sahiplerinden temin ve teyit edilemeyen belgelerin sunulmasını talep edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak tespit edilmeyen isteklilere yönelik açıklanan belgelerin sunulmasına ilişkin bir talepte bulunulmayacaktır.


Av. Zeynep Uluca

Deniz Karaduman
[1]Bknz. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği madde 3 (c). [2]Madde 21- (2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

コメント


bottom of page