top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklere İlişkin İnceleme

Güncelleme tarihi: 4 Şub


Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler


30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ile Kamu İhale Mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda Kamu İhale Mevzuatında yapılan değişiklikler ile:


 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği,

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ,

 • Kamu İhale Genel Tebliği


yenilenmiştir.


Yapılan değişiklikler genel itibariyle birbirine paralel olup bu kapsamda yapılan değişiklikler, konu bakımından ayrıma tabi tutularak incelenecektir.


İhale Sürecinde Alınan Kararlara Yönelik Yapılacak Başvuruların, Başlangıç Sürelerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır.


Ön yeterlik ve yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmama ile teknik teklif değerlendirme sonucu bildirilirken ve kesinleşen ihale kararının, iptal edilen ihale kararının, elektronik eksiltmeye davet edilmeyen isteklilere davet edilmeme gerekçelerinin bildirimi yapılırken; isteklilere gönderilen standart formlarda, isteklilerin bu kararlara karşı yapacakları başvuruların sürelerinin, bu kararların bildirimini izleyen günden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.


Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Ek-2’de yer alan ‘İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği’nde yapılan değişiklik ile; idarece şikayet başvurusuna cevap verilmemesi halinde, başvurudan itibaren 10 günlük sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren süresi içinde Kuruma başvurulması gerektiği düzenlenmiştir.


Aşırı Düşük Teklif Tespit Ve Değerlendirme İşlemlerine Yönelik İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmıştır.


İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklerle birlikte, artık idarelerin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaksızın ihaleyi en avantajlı istekli üzerinde bırakmasına yönelik imkan ortadan kaldırılmıştır. Bu kapsamda idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale işlemlerine devam edilemeyecektir.


Ancak Hizmet Alımı İhalelerinde, Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde, aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi zorunlu kılınmıştır.


Bu değişikliklerle birlikte eski İhale Uygulama Yönetmelikleri gereğince, aşırı düşük teklif statüsünde olan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatları gelir kaydedilmekteydi.


Yeni değişikliklerde birlikte, aşırı düşük teklif statüsünde olan ve bu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri yalnızca değerlendirme dışı bırakılacak, geçici teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımı uygulanmayacaktır.


Yine İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle birlikte; aşırı düşük sorgulaması yapılan ihaleler, beş farklı ihtimale göre sonuçlandırılacaktır. Bu beş farklı ihtimale göre:


 • Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan veya mal alımı ihalelerinde numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan ve mal alımı ihalelerinde numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi uygun görülen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenecek ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilecektir.

 • Aşırı düşük tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya reddedilmesi halinde, teklif fiyatı aşırı düşük bulunmayan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, genel esaslara[1] göre, makul bir süre verilerek ilgili yükümlülükleri yerine getirmeleri talep edilecektir.

 • Aşırı düşük teklifler arasından geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, bu isteklilerden dipnot 1’de yer alan esaslar yeniden uygulanmaksızın ihale işlemlerine devam edilecektir.

 • Aşırı düşük teklifler arasından geçerli tek teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, bu istekliden dipnot 1’de yer alan esaslar yeniden uygulanmaksızın ihale işlemlerine devam edilecektir. Ancak ihalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise bu isteklinin tespitinde dipnot 1’de yer alan esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilecektir.


Hizmet ve Mal alımı ile Yapım işine ilişkin Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerde de bu yönde değişiklik yapılmıştır.


Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız,


Saygılarımızla.


Av. Zülal Bulut

Deniz Karaduman[1] Yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca mal alımı ihalelerinde ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları talep edilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page