top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 5 Şub


20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ile Kamu İhale Mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ile Kamu İhale Mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.


Bu bağlamda Kamu İhale Mevzuatında:


 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği,

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik,

 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ,

 • Kamu İhale Genel Tebliği,


önemli değişikliklere uğramıştır.


Yapılan değişiklikler genel itibariyle birbirine paralel olup, bu kapsamda yapılan değişiklikler, konu bakımından ayrıma tabi tutularak aşağıda aktarılmıştır:


Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Yürürlükten Kaldırılmıştır:


30.09.2021 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete ile, Uygulama yönetmelikleri ekinde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı standart forma yer verilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi veya belirtilen son durumu gösterir belgeler yerine söz konusu standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerinin sunulmasına yönelik düzenleme yapılmış idi.

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile birlikte, “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile birlikte, ihalelere katılacak aday veya isteklilerin teklifleri kapsamında, bu belgeyi sunma zorunlulukları ortadan kalkmıştır. [1]Yapılan bu değişikliğe uygun olarak Yönetmelik ekleri de yeniden düzenlenmiştir.


Teklif Vermeye Yetkili Olunduğunu Gösteren Belgelere İlişkin Değişiklikler:


“Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğu gösteren belgeler”e ilişkin düzenlemelere İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer verilmiştir.


20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikler öncesinde, ihalelere katılacak tüzel kişi aday veya isteklilerin teklifleri kapsamında, Yönetmelik ekinde yer alan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunluydu.


Ancak Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile birlikte, ihalelere katılacak tüzel kişi aday veya isteklilerin teklifleri (e-ihaleler hariç) kapsamında yalnızca “başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin” sunulacağı düzenlenmiştir. [2]


Aynı zamanda Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile birlikte, aday ve istekli:


 • Yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve

 • Ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç),

 • Üyelerine,

 • Kurucularına,


ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında sunmayacaklardır. Bu bilgiler idarece EKAP’ tan temin edilecektir. EKAP’ a kayıtlı olmayan yabancı aday veya istekliler ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeleri ihalede sunacaklardır.


Tüm bu değişikler sonucunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesi[3] de yürürlükten kaldırılmıştır.[4]


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler:


20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yukarıdaki değişikliklere ek olarak;


Aday/istekli tarafından tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile protokolü imzalayan temsilcinin noter onaylı imza beyannamesinin sunulacağı düzenlenmiştir.


EKAP’ a kayıtlı olan tüzel kişilerin:


 • Kendileri,

 • İlgisine göre ortakları ve

 • Ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)

 • Üyeleri

 • Kurucuları

 • Teklif veya başvuru mektubu ya da

 • Sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin,


ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı sisteme kaydedilecektir. Bu bilgilerin son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalanmadan önce güncellenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Zira Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte, işbu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması halinde, isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.


Ayrıca:


 • Yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

 • Anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin, ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yükleneceği düzenlenmiştir.

 • Yabancı aday/istekliler tarafından işbu bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınacağı düzenlenmiştir.


İşbu değişikliklerin[5] son zamanlarda sıkça karşılaşılan, isteklilerin yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına, üyelere, kuruculara ilişkin sunulan belgeler nedeni ile yapılan değerlendirme dışı bırakılma işleminin önüne geçilmesi amacı ile yapıldığını değerlendiriyoruz.


Tüm bu değişikliklere uygun olarak Yönetmelik ekleri de yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda “Yeterlik Bilgi Tabloları” nın “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:[6]

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Ayrıca, yine yönetmelik ekinde yer alan, Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formuna ilişkin açıklamalara 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca, teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı” ibaresi eklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.


Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler:


Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik ile iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde, iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin, iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterlere sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belge de eklenmiştir. [7]


Ayrıca Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’ nin sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları düzenleyen 16. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan işbu değişiklik uyarınca; 16.1.1. maddesi ve dipnotu değiştirilmiş, 16.1.2. maddesi değiştirilmiş ve işbu maddeye bağlı bir dipnot eklenmiş, 16.3. maddesi değiştirilmiştir.


Yapılan değişiklikler uyarınca, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde idarece uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin %1’den fazla olmamak üzere belirlenecektir. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanacaktır.


Kısmi kabul öngörülen işlerde madde metnine, idarece uygulanacak cezanın sözleşmenin süresinde tamamlanmayan kısmına tekabül eden bedel üzerinden kesileceğine dair ibare eklenecektir.


Özel aykırılık hallerini düzenleyen 16.1.2. maddesinde değişiklik yapılarak, sözleşmeye aykırılık halleri ve bu hallerde uygulanacak ceza oranlarına ilişkin aşağıdaki şekilde bir tablo düzenlenmesi öngörülmüştür:


Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler
Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

İdarece belirlenecek aykırılık hallerinin üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşmenin feshedileceği düzenlenmiştir. İşbu ceza oranları asgari ceza oranından yüksek olmakla birlikte sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olarak belirlenemeyecektir. Aykırılık hali için ceza uygulamaya başlamadan evvel daha önceki bir aşamada ihtar yapılıp yapılmayacağı konusu idarenin takdir yetkisine bırakılmıştır. Bu halde ihaleye ait sözleşme idarece, aykırılık hali için ceza uygulamaya başlamadan evvel daha önceki bir aşamada ihtar yapılıp yapılmayacağı belirtilerek, düzenlenecektir.


Ayrıca 16.1.3. maddesi gereğince, idarece belirlenen aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilecektir.


16.1.4. maddesi gereğince ise; kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumu sözleşme bedelinin %30’unu geçemeyecek; toplam ceza tutarının sözleşme bedelinin %30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar ceza uygulanacak ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.


Mal Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler:


Tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebildiği ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabildiği enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihalelere, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hava trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler de eklenmiştir.


İtirazen Şikayet Başvuruları EKAP Üzerinden E-İmza Kullanılarak Yapılabilecektir:


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile birlikte, itirazen şikayet başvurularının elden veya posta yoluyla yapılmasının yanında EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile) yapılabileceği düzenlenmiştir. [8]


Ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca, e-itirazen şikayet başvurularının,iş günlerinde ve 9:00 – 18:00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması gerekmektedir[9]. Aksi halde bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Ayrıca ilgili Yönetmelik ve Tebliğ maddelerinde yapılan değişiklikler ile birlikte, şikayet ve itirazen şikayet başvurularında, imza sirkülerinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.


Bununla birlikte başvuruların gerçek kişilerde avukat olmayan temsilciler, tüzel kişilerde ise doğrudan ya da avukat olmayan temsilciler tarafından elden veya posta yoluyla yapıldığı hallerde;


 • Gerçek kişinin temsilcisine ait noter onaylı vekâletnameye,

 • Tüzel kişilerde ise doğrudan başvuruda ticaret sicil tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine, temsilci aracılığıyla yapılan başvurularda da temsilciye ait noter onaylı vekâletnameye ilişkin elektronik ortamda teyide elverişli bilgilerin belirtilmesi durumunda,


söz konusu belgeler başvuru kapsamında sunulmayacağı düzenlenmiştir.


E-itirazen şikayet ile yapılan başvurularda, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerle imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerine ilişkin bilgilerin aranmayacağı düzenlenmiştir. 22.06.2021

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.


Saygılarımızla.

KILIÇ ÇAYLI PARTNERS HUKUKU OFİSİ
KILIC CAYLI PARTNERS LAW FIRM[1] Yapılan bu değişiklik ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olacaktır. [2] Yapılan bu değişiklik ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olacaktır. [3]“İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arzedilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz [4] Yapılan bu değişiklik ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olacaktır. [5]Yapılan bu değişiklikle 20 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla EKAP’a kayıt işlemleri gerçekleştirilmelidir. [6] Yapılan bu değişiklik ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olacaktır [7] İlanı veya duyurusu 5 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde uygulanacaktır. [8]İlanı veya duyurusu 20 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde uygulanacaktır. [9] Dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

댓글


bottom of page