top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhalelerinin İptali İşleminde Usül

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Kamu İhalelerinin İptali İşleminde Usül
Kamu İhalelerinin İptali

İhalenin İdarece Resen İptali


İhale komisyonu


  • Tekliflerin yaklaşık maliyete göre çok yüksek olması,

  • Yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması,

  • Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumun tespiti


hallerinde bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilir.


İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca idarenin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği kanun ile düzenlenmiştir. İstekliler idareden ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep edebilir.[1]


İhale komisyonu gerçekleştirilen ihaleye ilişkin gerekçeli kararını belirler ve ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine bırakıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, ihale komisyon kararının tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, İhale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. [2]


Ankara 14. İdare Mahkemesi 07.04.2020 tarihli 2020/480 E. 2020/792 K. sayılı kararında, idarece ihale süreci hukuka aykırı olarak yürütüldüğünden; “ihale komisyonu kararı üzerine idarenin bütün teklifleri reddederek iptal gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etme takdir yetkisinin bulunduğu, ancak ihale yetkilisi tarafından bu yetkinin ihale komisyonu karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kullanılabileceği, ihale yetkilisi tarafından, ihale komisyonu kararının onaylanması halinde ihalenin geçerli olacağı, ihale onaylandıktan ve yasada öngörülen süre geçtikten sonra takdir yetkisine dayalı olarak ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır...” şeklinde karar vermiştir.


İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği ve ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği hüküm altına alınmıştır.


İdare tarafından resen alınan ihale iptali kararına karşı, 30 gün içinde doğrudan İdari yargıda dava açılmalıdır.

[1] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 39. Madde [2] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 40. Madde İhalenin Şikayet veya İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine İptali


İhaleyi yapan idare veya Kamu İhale Kurumu şikayet/ itirazen şikayet başvurusu üzerine de ihalenin iptaline karar verebilir.


İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idare gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir.[3]


İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Kamu İhale Kurumu, şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında nihai kararını on iş günü içinde vermek zorundadır.[4]

[3] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 55. Madde [4] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 56. Madde
Kamu İhalelerinin İptali İşleminde Usül

Comments


bottom of page