top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ


Kooperatifler Kanunu
Kooperatifler Kanunu

Kooperatifler Kanunu m. 45’e 7033 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle 18/06/2017 tarihinde eklenen düzenlemeye göre; “…usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”


31 Ekim 2017 tarihinde Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak, bu usul ve esasları belirlemiştir.


Tebliğe göre; “Üst kuruluş: Kooperatiflerin bir araya gelerek kurdukları kooperatif birliği, kooperatif merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini” ifade etmektedir. (m. 3/f) Birleşik genel kurul ise, “İki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılan olağan genel kurul toplantısını” ifade etmektedir. (m. 3/a)


Tebliğin 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre, bir üst kuruluşa ortak olan kooperatifler, 


  • Olağan genel kurul toplantılarının birleştirilmesine dair gündem maddesinin çağrıda yer alması ve 

  • Genel kurul toplantısında bu hususun görüşülerek kabul edilmesi şartlarıyla; 


Olağan genel kurul toplantılarını iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde yapabileceklerdir. Birleştirme süresi, yönetim kurulu ve denetçilerin geriye kalan görev süresini geçemeyecektir. 


Birleşik genel kurul yapılmasına dair uygulama; süre bitiminde aynı usulle karar alınması halinde tekrarlanabilir ve birleşik genel kurul yapılmasına dair gündem maddesinin reddedilmesi halinde; bu konu sonraki genel kurul toplantısında yeniden görüşülebilir. (m. 4) 


Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatifler, raporlarını her bir hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde il müdürlüğüne (Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İl Müdürlüğü) ve kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluşa vermekle yükümlüdürler. (m. 6) 


Birleştirme şartlarına ek olarak; eğer Kooperatifler Kanununun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılmışsa veya Tebliğin birleştirme usulüne ve raporların sunulmasına ilişkin hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde birleştirme şartları kaybedilir ve genel kurul olağan toplantıya çağrılır. (m. 10)Kooperatifler Kanunu

Comments


bottom of page