top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Laboratuvar Kitlerinin 2 Ay Öncesinden Yüklenici Tarafından Yenileri İle Değiştirilmesi

Güncelleme tarihi: 3 Şub

Bu Amaçla Yapılan Düzenleme İhale Mevzuatına Aykırı Mıdır?


Laboratuvar Kitlerinin 2 Ay Öncesinden Yüklenici Tarafından Yenileri İle Değiştirilmesi Bu Amaçla Yapılan Düzenleme İhale Mevzuatına Aykırı Mıdır?
Laboratuvar Kitlerinin 2 Ay Öncesinden Yüklenici Tarafından Yenileri İle Değiştirilmesi

İnceleme Konusu Karar:


Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile “24 Aylık 25 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesi gerçekleştirilmiştir.


25 kısımdan oluşan ihalenin 13 ve 14’üncü kısımlarında, sonuç karşılığı kan grubu ve immuno-hematolojik testlerin alımı yapılmıştır. İhalenin 13’üncü kısmına 3, 14’üncü kısmına 4 istekli tarafından teklif verilmiş, anılan kısımlara başvuru sahibi tarafından teklif verilmemiştir.


İhale dokümanını indiren Nogay Su Sağlık Ürünleri Limited Şirketi (“Başvuru sahibi”) tarafından, Teknik Şartnamede yer alan, yükleniciden talep edilen kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin 2 ay öncesinden haber verilerek yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilmesine yönelik düzenlemeye[1] ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.


Kurum tarafından başvuru üzerine 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-93 sayılı karar ile ihalenin iptaline karar verilerek, başvuruya konu düzenlemenin Kamu İhale mevzuatına aykırı olduğu ifade edilmiştir. Tarafımızca işbu karar incelenmiştir.


Başvuru Sahibinin İddiaları ve Kamu İhale Kurumu Kararının Gerekçesi


Başvuru sahibi itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle:


 • Tamamen idarenin stok takip ve yönetiminden kaynaklanabilecek bir kusur nedeniyle talep oluşabileceğini,

 • Yüklenicinin hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmadığını, miadına iki ay kalmış kitlerin hali hazırda kullanılabilir olduğunu ve

 • Bu kitlerin iadesi durumunda ne özel ne de kamu hastanelerine verilemeyeceğinden, yüklenicinin zararına ve kaynak israfına yol açacağını, zaten peyderpey sipariş edilecek olan kitlerle ilgili bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından anılı iddiaya yönelik yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:


 • “Kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin iki ay öncesinden haber verilerek yükleniciden yenileri ile değiştirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsiz olduğu,

 • Yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ayrıca sorumluluklar yüklenebileceği, diğer bir ifade ile istekliler tarafından teklif edilen kit miktarından daha fazla kitin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği,

 • Söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek, belirsiz ve sınırsız olduğu, isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini engelleyebilecek ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu ve

 • Söz konusu kitlerin miatlarına daha iki aylık süre varken bu süreçte kullanmak yerine iade edilmek suretiyle hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olunulacağı” ifade edilmiş ve ihalenin 13. ve 14. kısımlarının iptaline karar verilmiştir.


Sonuç olarak, ihale dokümanında, ihale kapsamında alınacak toplam kit çeşidine ve sayısına yer verildiği, teslim edilmesi istenilen kit miktarının idare tarafından belirleneceğinin düzenlendiği ve idare tarafından bu belirsizliğe ilişkin hastanenin ortalama kit tüketimi vs. gibi herhangi bir düzenleme yapılmadığı ihalelerde:


 • Kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin 2 ay öncesinden haber verilerek yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilmesine yönelik düzenlemeye yer verilmesi ihale iptal sebebi olarak kabul edilmiştir.

 • Dolayısıyla bu düzenlemenin olduğu ihalelerde, anılı düzenlemenin ihale dokümanından çıkarılması talebi ile zeyilname talep edileceği ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği görüşündeyiz.

 • Aksi halde ihalenin üzerinize kalması ve başka bir şirket tarafından başvuruya konu edilmesi durumunda ihalenin iptal edilme riski mevcuttur.


Av. Zülal Bulut[1] Düzenlemenin tam metni: “…B.4 Firma, talebe göre kit ve reaktif miktarlarını peyderpey hastane idaresinin isteği doğrultusunda yazılı istem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde teslim edecektir. Kitlerin miadı teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay olmalıdır (özel miadlı kitler veya hücreler hariç). ... A.4 Kullanım hızlarına göre zamanında tüketilemeyen kitler iki ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla yeni miadlılarla değiştirilmelidir. Sözleşme süresince , kit tüketiminin farklılık göstermesine bağlı olarak, az tüketilen test miktarları ile çok tüketilen test miktarları arasında, işlem puanları dikkate alınarak (toplam puan değişmemek kaydı ile) testler arasında her türlü değişim yapılabilir…”

Comments


bottom of page