top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 3 Şub

29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan


29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler
İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler


“Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[1], “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[2], “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[3], “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[4], “Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[5] ve “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[6]” 29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


İhale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler aşağıda kısa başlıklar halinde özetlenmiştir.


Banka Referans Mektubu İstenmesi ve Sunulmasına İlişkin Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


İhale uygulama yönetmeliklerinin, idarece banka referans mektubu istenmesi ve istekli tarafından banka referans mektubu sunulmasına ilişkin düzenlemeler öngören hükümleri yürürlükten kaldırılmış; madde metinleri bu doğrultuda değiştirilmiştir.


Söz konusu değişiklik, 31.12.2022 tarihi itibarıyla bankaların EKAP ile tekil entegrasyonlarının sonlandırılması ve geçici teminat mektuplarının düzenlenerek sunulmasına ilişkin işlemlerin Takasbank üzerinden gerçekleştirilecek olması ile ilişkilidir[7]. Bu kapsamda referans numaralarının edinilmesine ilişkin işlemler Takasbank üzerinden gerçekleştirileceğinden; ilgili madde metinlerinde değişiklik yapılmıştır.


Bu kapsamda;


  • Mal alım, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmeti ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler arasından bankalardan temin edilecek belgeler çıkarılmıştır.

  • Mal alım ihalelerinde, kısmî teklif verilmesine imkan tanınması durumunda da bankalardan temin edilecek belgeler istenmeyecektir. Bu doğrultuda, mal alım ihalelerinde istenecek belgeler bakımından yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka referans mektubu istenmeyebileceğine ilişkin hüküm de kaldırılmıştır.

  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği hizmet alım ve yapım işleri ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan danışmanlık hizmet alım ihalelerinde de bankalardan temin edilecek belgeler istenmeyecektir.

  • Elektronik ihale kapsamında da mal alım, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde, banka referans mektuplarının alınması usulüne ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Yapılan değişikliklere paralel olarak, uygulama yönetmeliklerinin eklerinde bulunan “Banka Referans Mektubu” Standart Formu, “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan banka referans mektubuna ilişkin ibareler[8] de yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgelere İlişkin Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, başkaca eksiklikler taşıması halinde bu durumun bilgi eksikliği olarak nitelendirilip idarece tamamlatılabileceği düzenlenmiştir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilecektir.


Elektronik Eksiltmeye İlişkin Hangi Hususlarda Değişiklik Yapılmıştır?


Değişiklik ile, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulamaları Yönetmeliğinin ekinde bulunan Tip İdari Şartnamelerin ilgili kısımlarında, elektronik eksiltme yapılamayacak olan açık ihale veya belli istekliler arasında ihalelerde fiyat veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabileceği düzenlenmiştir.


Bu kapsamda her iki Yönetmelik açısından, ilan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, fiyat ve/veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi hali, elektronik eksiltme yapılabilmesi için yeterli görülmüştür.


Değişikliğin, Başlamış Olan İhalelere Etkisi Nedir?


Değişiklikleri ihdas eden Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.


Av. Zülal BULUT

Av. Deniz KARADUMAN

Melike ATASAYAR


[1] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [3] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [4] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [5] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [6] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [7] Takasbank sistemine ilişkin blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. [8] İbare, “Banka referans mektubu İdari Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” şeklinde idi.

Comments


bottom of page