top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 3 Şub


Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Özel Hastaneler Yönetmeliği

06.10.2022 Tarihli ve 31975 Sayılı Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]


Özel Hastaneler Yönetmeliği Kapsamında Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Yönetmelik içerisindeki maddelerden “ağız ve diş sağlığı” kavramı çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile, yoğun bakım bulunması zorunlu tutulmayan hastaneler arasından, ağız ve diş sağlığı dalında faaliyet gösteren hastaneler çıkarılmıştır. Ayrıca radyoloji ünitesi ve biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunmasının zorunlu tutulmadığı hastaneler arasından da ağız ve diş sağlığı dalında faaliyet gösteren hastaneler çıkarılmıştır.


Yapılan değişiklik ile, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte ağız ve diş sağlığı hastanesine ilişkin tanım, yönetmeliğin “sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar” başlıklı maddesinden kaldırılmıştır.


İşbu değişikliklerin nedeni 06.10.2022 Tarihli ve 31975 Sayılı Resmi Gazete’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yayımlanması ve ilgili sağlık kuruluşlarının anılan Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek olmasıdır.


Özel Hastanelerin Boş Uzman Hekim Kadrosunda Kimler, Hangi Şartlarda Çalışabilecektir?


Tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı hesaplanmak şartıyla; kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmeyecek sayıda profesör ve doçent, devlet üniversitesi ile yapılacak kurumsal sözleşme çerçevesinde özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalışabilecektir. Ancak profesör ve doçentin öncelikle Sağlık Bakanlığınca oluşturulan komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede aranan kriterleri karşılaması gerekmektedir.


Hizmet bedelinin hasta tarafından karşılanması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemesi şartıyla; muayenehanesi bulunan hekimler ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu bulunması halinde yıllık sözleşme yaparak hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabileceklerdir. Özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosunun olmaması halinde ise ruhsat veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanabilmesi mümkündür. Ancak ilgili branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenirse branşın toplam kadro sayısının en fazla üçte birine kadar hekimle sözleşme imzalanabilecektir.


Ayrıca Yönetmeliğe Geçici Madde 18 eklenerek; 06.10.2022 tarihinden itibaren en geç üçüncü ayın sonuna kadar (2023 yılı Ocak ayının sonuna kadar) muayenehane hekimleriyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshasının İl Sağlık Müdürlüğüne ibrazı zorunlu kılınmıştır.


Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üyeleri de üniversite hastanesi ve iş birliği bulunan özel hastane dışındaki özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosunda çalışabilecektir.


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL


[1] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page