top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi27.05.2020 tarihli Resmî Gazete ’de 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ile Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketler (kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif şirketleri) ile iş birliği kuruluşlarının[1] pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına karar verilmiştir. İşbu karar kapsamında sağlanan destekler şu şekildedir;


1. E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği


Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerine veya elektronik Pazar yerlerine E-Ticaret Sitesi denilmektedir.


Bu kararın uygulanmasında belirlenen usul ve esaslara ilişkin çıkarılacak genelgedeki (“Genelge”) şartları sağlayan şirketlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri 31.12.2020 tarihine kadar %80, bu tarihten sonra %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8000 TL’ye kadar desteklenecektir.


Bununla birlikte şirketler bu destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince faydalanacak olup bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) /2 oranında güncellenecektir.


2. Sanal Ticaret Heyeti Desteği


Sanal Ticaret Heyeti; ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve iş birliği kuruluşları tarafından organize edilen dış ticaret faaliyetini yöneten heyeti ifade etmektedir.


Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başında 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir. (Destekten iş birliği kuruluşu faydalanacaktır)

3. Sanal Fuarlara Katılım Desteği


Sanal Fuar; dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları ifade etmektedir.


Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliğe sahip sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak amacıyla iş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

4. Sanal Fuar Organizasyonu Desteği


İş birliği kuruluşlarınca dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyona Sanal Fuar Organizasyonu denilmektedir.


Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı’nda yukarıda açıklanan destekler kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından haksız ve yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörülmüştür. Şöyle ki;


  • Haksız ve yersiz olarak alınan destek ödemelerinin tespiti halinde yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir. Ayrıca, şirket/iş birliği kuruluşu bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamayacaktır.

  • Bu karar kapsamında şirketler/iş birliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin veya yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde şirketin/iş birliği kuruluşunun başvurusu nazara alınmayacak ve altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamayacaktır.

  • Bu iki yaptırım uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalarda destek kapsamında çıkarılarak yukarıda sayılan fiilin tespitine göre belirtilen yaptırım uygulanacaktır.

  • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, şirketin/iş birliği kuruluşunun bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilecek ve destek kapsamından çıkarılacaktır.

Aynı harcama kalemi için, şirket/iş birliği kuruluşunun bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması olarak kabul edilecek ve yukarıda üç kalem olarak belirtilen yaptırımlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.


  • Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyet destek kapsamından çıkarılacak olup şirketler/iş birliği kuruluşları söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında on yıl süre boyunca hizmet alamayacaktır.


Bu karar hükümlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, şirket/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini değerlendirmeye, uygulamaya ilişkin talimat vermeye, uygulamada mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ortaya çıkacak uyuşmazlıkları sonuçlandırmaya, sayılan destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi halinde destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.


Berkay Daştan[1] İş birliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

46 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page