top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Yenilenebilir Enerji Kapsamında Yerli Aksama Destek Yönetmeliği’nde Değişiklik


Yenilenebilir Enerji Kapsamında Yerli Aksama Destek Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yenilenebilir Enerji

28.05.2020 tarihli Resmi Gazete ‘de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalar kapsamında ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklere bakıldığında;

Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvurusunun Yapılması Kapsamın­da;


Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin başvuru dilekçeleri ekinde Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen belgeler (“Sunulması gereken belgeler”)[1] 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bununla birlikte biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahika-1’deki teorik rapor ile Ek-1/Lahika-2’de belirtilen Taahhütnamenin[2], 1 Ağustos tarihinde kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir.

Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş tarafından işletme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini içeren saha doğrulama raporu, kojenerasyon sistemi için yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlığa sunulmalıdır.   Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az %10 olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi hakkında YEKDEM Yönetmeliği[3] kapsamında işlem yapılacak ve ödenmiş tutarların faizi ile geri ödenmesi amacıyla EPDK’ya bildirilecektir.

Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvurularının Değerlendirilmesi Kapsamında;


Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilecektir.

Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler, değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar değerlendirilmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Aksi takdirde, söz konusu tesis değişim tarihi itibariyle ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır. Aynı zamanda ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi hakkında YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacak ve ödenmiş tutarların faizi ile iadesi amacıyla EPDK’ya bildirilecektir.

Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı yurt içi kaynaklardan temin edilememesi durumunda söz konusu durum kanıtlanmış belgeler ile değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilmelidir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerin Bakanlıkça uygun bulunması halinde; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik şartı aranmayacaktır.

Yerli Katkı İlave Fiyatının Hesaplanması Kapsamında;


Hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi EPDK tarafından belirlenecektir.

Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir yenilenebilir kaynak için hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatı ile Kanuna[4] ekli I sayılı cetvelde bu kaynaklar için belirlenen fiyatların toplamının düşük olanı üzerinden yerli katkı ilave fiyatı uygulanacaktır. Bu tesislerde, asgari bir önceki takvim yılında yardımcı kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılmalıdır. Aksi takdirde, başvuru reddedilecek ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.

Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde[5] yerli katkı ilave fiyatı; ana kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanacaktır. Bu tesislerde, ana kaynağa ilave olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için asgari bir önceki takvim yılında bu kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.

Sertifika Uygunluk Belgesinin Alınması Kapsamında


TSE tarafından verilen ve bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki nde yer alan aksam ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren belgeye Sertifika Uygunluk Belgesi denilmektedir.

Elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere belgelendirme işlemlerine başlanmış ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  temin edilinceye kadar, başvuru sahibi;

  • Tip Sertifikası için; Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri sertifikalardan ve/veya belgelerden biri veya birkaçını,

  • Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri için; birinci fıkrada belirtilen kuruluşlardan aldığı belgelendirmeye esas standardın kapsamında başvuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak belgelendirme süreçlerinin tamamlanamadığına dair yazı ve belgelendirme sürecine ilişkin nihai belgelendirmeye esas olacak Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya test raporlarını,

İşbu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki Taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunmalıdır. Bu kapsamda TSE tarafından düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan şartlara göre başvuru yapacak olanlar; Bakanlık ve/veya Ba­kanlığın görevlendirdiği kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sertifikaları ta­mamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek TSE’den nihai Serti­fika Uygunluk Belgesini alacak ve Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuru­luşa sunacaktır. Aksi takdirde yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üre­tim lisansı sahibi tüzel kişi hakkında YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacak ve ödenmiş tutarların faizi ile geri ödenmesi amacıyla EPDK’ya bildirilecektir.

Yurt içi İmalatın Denetlenmesi Kapsamında;


Yerli Ürün kullanımından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimine iliş­kin üretim programları, imalat öncesinde lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Sunulan aksam / bütünleş­tirici parçaların üretim ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti [6]tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir.

Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, . Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanmalıdır. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.

Bakanlık tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde yenileme yapacak lisans sahipleri tarafından bu durumu yenileme işlemlerinin başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirilmeden modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının ve Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğe ek olarak şeklinde geçici madde eklenmiştir. İşbu maddeye göre; 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda, Bu kapsamda 23.10.2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi tarafından bu başvurulara ilişkin Bu kapsamda yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31.10.2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilecektir.

01.11.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin sunulması gereken belgeler 31.12.2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Bu başvurulara ilişkin 15.09.2021 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30.09.2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunmalıdır. Bu kapsamda yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31.10.2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilecektir. Bu tesislere ilişkin 31.12.2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin sunulması gereken belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmalıdır. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kapsamında Yerli Aksama Destek Yönetmeliği’nde Değişiklik

 
[1] Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvurusunun Yapılması için sunulması gereken belgeler: 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen belgeler.

[2] 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan rapor ve EK-2 de yer alan Taahhütname

[3] YEKDEM Yönetmeliği: 01.03.2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

[4] 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

[5] Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisini ifade etmektedir.

[6] Yerli İmalat Tespiti Heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyet

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page