top of page

Tıbbi Cihaz, İlaç ve Sağlık Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, sağlık sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme, ilaç ve bakım hizmeti alımı ihaleleri ile ilgili olarak ihaleye hazırlık sürecinden, ihale konusu sözleşmenin tamamlanmasına kadar her türlü hukuki desteği vermektedir. Bu kapsamda müvekkillerimize, hızla ve sıkça değişen ihale mevzuatı doğrultusunda, ihale süreçlerinde karşılaşabilecekleri riskler yönünden ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek yardımcı olmaktayız.


KılıçÇaylı&Partners olarak üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı ve depolayıcı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine hukuki destek hizmeti sağlamaktayız. Bu doğrultuda söz konusu müvekkil şirketlere ihale süreçlerinde şartnamelere uygun ihale evraklarının hazırlanması, idare makamları ve Kamu İhale Kurumu’na başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve ihalenin feshi konuları ile Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri ve ihale sözleşmelerine ilişkin her türlü sorunla ilgili hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca sağlık sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimizin Münhasırlık, Tek Satıcılık, Distribütörlük, Bayilik/Ana Bayilik Sözleşmelerinin İncelenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çözümünde onlara her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekte ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme, ilaç ve bakım hizmeti alımı ihaleleri hazırlık işlemleri
İhale dokümanının incelenmesi ve hukuki mevzuatın açıklanması ile ihale dokümanına yönelik zeyilname talep edilmesi başvurularının yapılmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İhale öncesi, ihale dokümanına yönelik, idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurularının yapılması konusunda müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. Müvekkillerimize, ihalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.   

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ihale kararları ve aşırı düşük teklif açıklamalarını incelemekte, hukuki görüş ve destek sağlamaktayız. Kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurularının hazırlanması konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.


İdari dava ve ihtilaflar

Kamu İhale Kurulu’nun müvekkillerimiz aleyhine vermiş olduğu kararlara ve ihalenin feshine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı, iptal davalarını hazırlamakta ve müvekkilimizi mahkemeler nezdinde en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz. Müvekkillerimiz lehine alınmış olan Kamu İhale Kurulu kararları aleyhine iptal davası açılması durumunda, müdahil sıfatıyla davaya katılarak müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.

 

İhale sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflar

İhale sözleşmesinin uygulanması sırasında idare tarafından uygulanacak yaptırımlara karşı, müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Haksız hakediş kesintilerinin olması durumunda yasal süreçlere uygun yazışmaları ve ihtarnameleri hazırlamaktayız. İhale sözleşmesinin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruları hazırlamakta ve yargılama süreçlerinde müvekkillerimizi en kapsamlı şekilde temsil etmekteyiz.


Sağlık Bakanlığı'nın izin prosedürlerine ilişkin danışmanlık verilmesi

Özel Hastanelere Yönelik Hukuki Çözümler

Sosyal Güvenlik Kurumu ile SUT’nin uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere her türlü sözleşmelerin hazırlanması veya incelenerek tadil edilmesi, iş hukuku uygulamaları gibi hukuki ihtiyaçlara sektöre özgü çözümler sağlamaktayız.

 

Münhasırlık, tek satıcılık, distribütörlük, bayilik sözleşmelerinin incelenmesi

Müvekkil firmaların dağıtım (distribütörlük), münhasırlık, tek satıcılık, ve bayilik sözleşmelerinin hazırlanması, var olan sözleşmelerinin incelenerek tadil edilmesi işlemlerini yürütmekteyiz. Söz konusu sözleşmelerden kaynaklı oluşan ihtilaflarda müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz. İhtilaf olması durumunda yasal süreçlere uygun yazışmaları ve ihtarnameleri hazırlamaktayız. Meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların yargı yoluna götürülmesi durumunda müvekkillerimizi tüm süreç boyunca en iyi şekilde temsil etmekteyiz.

 

Rekabet ve regülasyonlara uyum konusunda danışmanlık ve eğitimler

Müvekkil şirketlerimizin sözleşme ve süreçlerinin rekabet mevzuatına uyumu konusunda danışmanlık ve eğitim verirken, olası ihtilaflarla ilgili sözlü ve yazılı savunmalarını üstlenmekte ve Rekabet Kurumu nezdinde temsillerini yürütmekteyiz.

Uluslararası sözleşme, tahkim ve ihtilaf danışmanlığı

Müvekkil şirketlerimizin yurtdışı merkezli ana üretici veya distribütörleriyle yaptıkları sözleşmeler konusunda danışmanlık vermekte, çıkan ihtilafların çözümü ve gerekirse Tahkim Merkez ve Mahkemelerinde temsillerini üstlenmekteyiz.

bottom of page