top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesine İlişkin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi-5

Güncelleme tarihi: 3 Şub


4735 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesine İlişkin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi
4735 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesi

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi


13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (“Esaslar”) yürürlüğe konulmasına dair 12 Mayıs 2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) yayımlanmıştır.


Bu esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla , bakanlğın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır, idarece yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm gereğince, Kuruma intikal eden uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kurum tarafından 21.09.2022 tarihli 2022/DK.D-336 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır. Karar kısa başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetlenmiştir:


Fesih Başvurusunda Bulunan Yükleniciye, Gecikme Cezası Dışında Kesilmiş Olan Cezalar İade Edilecek midir?


Fesih tarihine kadar geçecek sürede, yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesinden doğan fesih hakkını saklı tutarak sözleşme konusu işi yerine getirmeye devam etmesi gerekmektedir.


Ancak ifa güçlüğüne bağlı olarak yerine getirilemeyen yükümlülükler nedeniyle, 15.04.2022 tarihi ile fesih karar tarihi arasındaki döneme ilişkin kesilen gecikme cezaları ile birlikte tüm cezaların iade edilmesi gerekir.


15.04.2022 tarihinden önceki döneme ilişkin ise gecikme cezaları dahil tüm cezaların kesilmesi gerekir.


TÜRKSAT A.Ş. ile Kamu İdareleri Arasında İmzalanan Hizmet Alımı Sözleşmelerine İstinaden Geçici Madde 5 ve 6 Kapsamında Ek veya Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplanabilir mi?


406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinin ek onbirinci fıkrası uyarınca TÜRKSAT A.Ş.’den yapılan alımlar, istisna kapsamında alımlardır.


İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin olarak, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların aynı başlıklı 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır.


Buna göre; istisnalara göre imzalanan sözleşme veya sözleşme hükmündeki protokoller için tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları kaydıyla ek/artırımlı fiyat farkı verilebilir. Bu kapsamda ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici konumundaki idarenin, 13.06.2022 tarihine kadar alımı yapan idareye yazılı olarak başvurulmuş olması gerekmektedir.


Av. Zülal BULUT

Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page