top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesi İçin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi-4

Güncelleme tarihi: 13 Eyl 2022

Kamu İhale Kurumu’nun 24.08.2022 tarihli 2022/DK.D-308 Numaralı Kararı


13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (“Esaslar”) yürürlüğe konulmasına dair 12 Mayıs 2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) yayımlanmıştır.


Bu esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla , bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır, idarece yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm gereğince, Kuruma intikal eden uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kurum tarafından 24.08.2022 tarihli 2022/DK.D-308 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır. Karar kısa başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetlenmiştir:


Sözleşmesindeki Fiyat Farkı Formülünde Yer Alan (B) Katsayısının 0,90’dan Farklı Olduğu İstisna Kapsamında Yapılan Alımlara İlişkin Sözleşmeler İçin Artırımlı Fiyat Farkı Azami Ne Kadar Hesaplanabilir?


İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı hesaplanırken, sözleşmeye göre hesaplanan fiyat farkı tutarına ilave olarak fiyat/endeks artışından kaynaklanan maliyet artışının yüzde 10’u oranında fiyat farkı hesaplanacaktır.


İstisna kapsamında yapılan alımlarda da sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak verilebilecek artırımlı fiyat farkı tutarının fiyat/endeks artışı nedeniyle oluşan maliyet artışının yüzde 10’unu aşamayacağı kabul edilmektedir.


Sözleşmesindeki fiyat farkı formülünde yer alan (B) katsayısının 0,90’dan farklı olduğu istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin sözleşmeler için verilebilecek azami fiyat farkı tutarı; sözleşmede yer alan (B) katsayısına 0,10 eklenerek bulunacaktır.


Gecikme Cezası Uygulanan ve Cezalı Çalışma Süresi 15/4/2022 Tarihinden Sonra, Esasların Yürürlüğe Girdiği 13/5/2022 Tarihinden Önce Sona Eren Sözleşmelerde, Yüklenicinin Sözleşmenin Feshine İlişkin Yaptığı Başvuru Kabul Edilir mi?


4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (a) bendine istinaden gecikme cezası uygulanan ve cezalı çalışma süresi 15/4/2022 tarihinden sonra fakat 13/5/2022 tarihinden önce sona eren sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesindeki diğer koşulları sağlaması kaydıyla feshedilmesi mümkündür. Esaslar’da belirlenmiş olan diğer koşulları sağlayan yüklenicinin fesih talebi kabul edilir.


Av. Zülal BULUT

Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page